• Banner2016
Wednesday, 30 October 2013 20:19

Kriteria Vir Akademiese Toekennings.

 

A.         SERTIFIKATE, VAKPRYSE EN GRAADPOSISIES

           Vereistes van toepassing op toekennings in afdelings 1 – 4 hieronder, word op die gemiddelde persentasie van die Maart-, Junie- en September eksamens gebaseer. Onderskeie eksamens dra gelyke gewigte.

 

1.         MERIETE SERTIFIKATE:

1.1       Gr. 8 & Gr. 9:               80 % in alle vakke

1.2       Gr. 10:                         75 % in alle vakke

1.3       Gr. 11 & Gr. 12:           70 % in alle vakke

1.4       Indien aan bogenoemde voldoen word, moet ‘n leerder onder eerste 15 in elke vak eindig.

1.5       Word ook toegeken aan Mediaprefekte, Radiostasie, Junior Stadsraad (2 jaar diens) en 100% Skoolbywoning (8-12).

 

2.         GOUE SERTIFIKATE:

2.1       Goue sertifikate word toegeken vir ‘n gemiddelde persentasie van 95 % of hoër in ‘n vak.

2.2       Word ook toegeken vir Presidentverkenner toekenning of enige ander uitsonderlike prestasie.

 

3.         VAKPRYSE

         Die beste gemiddelde persentasie in ‘n vak ontvang ‘n vakprys, mits voldoen word aan die vereistes vir ‘n meriete sertifikaat.

 

4.         GRAADPOSISIES

4.1        Die drie top leerlinge in elke graad ontvang ‘n beurs.

4.2        Dit word bepaal deur die gemiddelde persentasie in alle vakke.

 

B.         AKADEMIESE KLEURE

Kleure word toegeken aan leerders indien hulle gemiddelde prestasie in die Maart, Junie en Septembereksamens (gelyke gewig) aan die ondergenoemde kriteria voldoen:

 

  1.       Halfkleure

Gr. 8+9:           80% (880 punte)

Gr. 10:             80% (560 punte)

Gr. 11:            76% (532 punte)

Gr. 12:            70% (490 punte)

 

  1.       Volkleure

Gr. 8+9:           83% (913 punte)

Gr. 10:             83% (581 punte)

Gr. 11:            80% (560 punte)

Gr. 12:            75% (525 punte)

 

  1.       Erekleure

Gr. 8+9:           86% (946 punte)

Gr. 10:             86% (602 punte)

Gr. 11:            84% (588 punte)

Gr. 12:            80% (560 punte)

 

PRIZE-GIVING

REQUIREMENTS FOR ACADEMIC PRIZES

 

A.         CERTIFICATES, SUBJECT PRIZES AND GRADE POSITIONS

            Requirements applicable for awards in section 2 – 5 below, are based on the average percentage   achieved in the March-, June- and September examinations.

1.         MERIT CERTIFICATES

1.1       Gr. 8 & 9:         80 % in all subjects

1.2       Gr. 10:            75 % in all subjects

1.3        Gr. 11 & 12:     70 % in all subjects

1.4        Should the learner comply with the above, he must be among the top 15 in each subject.

1.5       These certificates are also awarded to Media Prefects, Radio Station, Junior Town Council (2 year’s service) and 100 % School Attendance (Gr. 8-12).

 

2.         GOLD CERTIFICATES

2.1        are awarded for an average of 95 % or higher in a subject.

2.2        are awarded to Scouts highest award (Springbok award) or any other special achievement.

 

3.         SUBJECT PRIZES

Awarded to the best average percentage in a subject provided that it complies with the requirements of a merit certificate.

 

4.         GRADE POSITIONS

4.1        The three top learners in each grade receive a bursary.

4.2        These are determined by the average percentage in all subjects.

 

B.         ACADEMIC COLOURS

Colours are awarded to learners with an average persentage in the March, June and September examination (equal weight) that meet the following criteria.

 

1.         Half Colours

Gr. 8+9:           80% (880 marks)

Gr. 10:             80% (560 marks)

Gr. 11:            76% (532 marks)

Gr. 12:            70% (490 marks)

2.         Full colours

Gr. 8+9:           83% (913 marks)

Gr. 10:             83% (581 marks)

Gr. 11:            80% (560 marks)

Gr. 12:            75% (525 marks)

3.         Honour colours

Gr. 8+9:           86% (946 marks)

Gr. 10:             86% (602 marks)

Gr. 11:            84% (588 marks)

Gr. 12:            80% (560 marks)

Read 4672 times Last modified on Thursday, 23 March 2017 07:04
More in this category: « Vakke Aangebied Akademie »