• Banner2016
Thursday, 09 January 2014 09:14

Tieretrust

 

Ten einde goeie beheer oor die aanwending van die bydraes van die oudskoliere te verseker, is die Iingwe (Tiere) Trust, met Daniel Pienaar as die enigste begunstigde, onlangs geregistreer. Die trust is dus ‘n geordende meganisme waardeur bydraes van ouskoliere as ‘n bron sal dien vir die uitbouing van die opvoedkundige en fisiese behoeftes van Daniel Pienaar.  

Die beplanning is dat 50% van die trustees van die trust, oudskoliere moet wees.  Op hierdie wyse sal oudskoliere dus inspraak hê oor die aanwending van die bydraes van die lede van die oudskolierebond. 

 

BELASTINGVOORDEEL VIR DONATEURS

Die trust is ook by SARS geregistreer as ‘n nie-winsgewende organisasie.  Dit bring mee dat alle donasies aan die trust vir die donateur ‘n belastingaftrekking-voordeel inhou.

Bydraes kan by wyse van ‘n debietorder van so min as R20 per maand deur ‘n groot getal oudskoliere in die bankrekening van die trust betaal word, wat gesamentlik ‘n beduidende inkomste sal bied.  Op hierdie wyse sal die oudskolier-donateur later vergeet van die klein bedraggie wat maandeliks aan die trust betaal word, maar intussen word daar deurlopend ‘n bydrae tot die ontwikkeling van sy alma mater gemaak.

Daar sal hoofsaaklik met lede per e-pos gekommunikeer word en nuusbriewe sal minstens kwartaalliks gestuur word.

 

DONASIEVORM

 

Oudskoliere betrokkenheid is deurslaggewend om DP van ‘n baie goeie skool tot ‘n “great” skool te ontwikkel!   Oudskoliere kan met behulp van ‘n donasievorm bydraes maak tot die trust.  Die vorm maak voorsiening vir besonderhede vir die oudskoliere databasis. 

 

 

Word ‘n Tieretrust donateur en verkry lidmaatskap

Kry donsievorm hier     pdf-icon

 

Last modified on Thursday, 09 January 2014 10:12