• Banner2016
Wednesday, 06 November 2013 11:44

H.T.S. Daniel Pienaar Toelatingsbeleid

 

1.         Aansoek vir toelating tot die skool moet deur die ouer of wettige voog van ‘n leerder gedoen word.  Die skool se voorgeskrewe aansoekvorm moet behoorlik voltooi en by die skool ingehandig word.  Die leerder se nuutste oorspronklike rapport of gesertifiseerde afskrif van die rapport en gesertifiseerde afskrif van die identifikasiedokument of geboortesertifikaat moet die aansoekvorm vergesel.

2.         Seuns & dogters word as leerders van HTS Daniel Pienaar toegelaat.

3.         Die volgende kriteria is van toepassing by die toelating van ‘n leerder.

    • Die leerder se ouderdom moet nie meer as een jaar verskil van die gemiddelde ouderdom vir ‘n spesifieke graad nie.

Gemiddelde ouderdomme:

Graad 8:  14;  Graad 9:  15;  Graad 10:  16;  Graad 11:  17;  Graad 12:  18

    • ‘n Leerder moet skriftelike bewys lewer dat die vorige graad as die een waarvoor aansoek gedoen word, geslaag is. 
    • In Graad 10 tot 12 word leerders slegs toegelaat indien hulle aan ‘n Tegniese Skool verbonde is.  Uitsonderings word slegs gemaak indien ‘n leerder se akademiese prestasie van hoogstaande gehalte is.

4.         Ouers van aansoekers moet bereid wees om die skool te besoek vir die doeleindes van ‘n onderhoud, indien die skoolhoof dit verlang.

5.         Die ouers van alle aansoekers sal skriftelik in kennis gestel word of hul kinders toegelaat word of nie.

6.         Indien ‘n leerder die skool vrywillig verlaat, kan hy nie hertoelating tot HTS Daniel Pienaar as vanselfsprekend aanvaar nie.  Die toelatingsbeleid word weer toegepas in die geval van heraansoek om toelating.

7.         Indien ‘n leerder aan die einde van ‘n jaar druip, kan hy nie vanselfsprekend aanvaar dat hy sy skoolloopbaan aan HTS Daniel Pienaar die daaropvolgende jaar sal kan voortsit nie.

8.         ‘n Leerder word slegs in die koshuis toegelaat indien hy reeds in die skool toegelaat is.

TAALBELEID

1.         HTS Daniel Pienaar bied slegs onderrig in Afrikaans en Engels aan en wel op ‘n dubbelmedium en parallelmedium grondslag.

2.         Alle leerders sal onderrig word in die moedertaal, hetsy Afrikaans of Engels, soos deur die leerder se ouers verkies en aangedui.

3.         Vergaderings van die hele skool sal in Afrikaans en Engels op ‘n dubbelmedium basis aangebied word.

4.         Alle skakeling met ouers, hetsy skriftelik of persoonlik, sal geskied in die taal waarin die betrokke ouer se kind in die skool onderrig ontvang.

5.         Onderwysers wat by HTS Daniel Pienaar aangestel word, moet opgelei en in staat wees om hul vakke in beide Afrikaans en Engels te onderrig.

GODSDIENSBELEID

1.         Die skool se karakter is Christelik van aard en word die drie-enige God erken en aanbid en die Bybel as die Woord van God aanvaar.

2.         Alle vergaderings van die skool, hetsy graadvergaderings of die hele skool, word geopen met gebed, met of sonder skriflesing.

3.         Bybelonderrig word as deel van die skool se onderrigprogram aangebied.

4.         Godsdiensvryheid word erken.

5.         Daar sal nie teen ‘n leerder op grond van sy godsdiens gediskrimineer word nie.

Last modified on Tuesday, 14 January 2014 21:02