• Banner2016
Ons Skool

Ons Skool (17)

Wednesday, 06 November 2013 11:44

H.T.S. Daniel Pienaar Toelatingsbeleid

Written by

 

1.         Aansoek vir toelating tot die skool moet deur die ouer of wettige voog van ‘n leerder gedoen word.  Die skool se voorgeskrewe aansoekvorm moet behoorlik voltooi en by die skool ingehandig word.  Die leerder se nuutste oorspronklike rapport of gesertifiseerde afskrif van die rapport en gesertifiseerde afskrif van die identifikasiedokument of geboortesertifikaat moet die aansoekvorm vergesel.

2.         Seuns & dogters word as leerders van HTS Daniel Pienaar toegelaat.

3.         Die volgende kriteria is van toepassing by die toelating van ‘n leerder.

    • Die leerder se ouderdom moet nie meer as een jaar verskil van die gemiddelde ouderdom vir ‘n spesifieke graad nie.

Gemiddelde ouderdomme:

Graad 8:  14;  Graad 9:  15;  Graad 10:  16;  Graad 11:  17;  Graad 12:  18

    • ‘n Leerder moet skriftelike bewys lewer dat die vorige graad as die een waarvoor aansoek gedoen word, geslaag is. 
    • In Graad 10 tot 12 word leerders slegs toegelaat indien hulle aan ‘n Tegniese Skool verbonde is.  Uitsonderings word slegs gemaak indien ‘n leerder se akademiese prestasie van hoogstaande gehalte is.

4.         Ouers van aansoekers moet bereid wees om die skool te besoek vir die doeleindes van ‘n onderhoud, indien die skoolhoof dit verlang.

5.         Die ouers van alle aansoekers sal skriftelik in kennis gestel word of hul kinders toegelaat word of nie.

6.         Indien ‘n leerder die skool vrywillig verlaat, kan hy nie hertoelating tot HTS Daniel Pienaar as vanselfsprekend aanvaar nie.  Die toelatingsbeleid word weer toegepas in die geval van heraansoek om toelating.

7.         Indien ‘n leerder aan die einde van ‘n jaar druip, kan hy nie vanselfsprekend aanvaar dat hy sy skoolloopbaan aan HTS Daniel Pienaar die daaropvolgende jaar sal kan voortsit nie.

8.         ‘n Leerder word slegs in die koshuis toegelaat indien hy reeds in die skool toegelaat is.

TAALBELEID

1.         HTS Daniel Pienaar bied slegs onderrig in Afrikaans en Engels aan en wel op ‘n dubbelmedium en parallelmedium grondslag.

2.         Alle leerders sal onderrig word in die moedertaal, hetsy Afrikaans of Engels, soos deur die leerder se ouers verkies en aangedui.

3.         Vergaderings van die hele skool sal in Afrikaans en Engels op ‘n dubbelmedium basis aangebied word.

4.         Alle skakeling met ouers, hetsy skriftelik of persoonlik, sal geskied in die taal waarin die betrokke ouer se kind in die skool onderrig ontvang.

5.         Onderwysers wat by HTS Daniel Pienaar aangestel word, moet opgelei en in staat wees om hul vakke in beide Afrikaans en Engels te onderrig.

GODSDIENSBELEID

1.         Die skool se karakter is Christelik van aard en word die drie-enige God erken en aanbid en die Bybel as die Woord van God aanvaar.

2.         Alle vergaderings van die skool, hetsy graadvergaderings of die hele skool, word geopen met gebed, met of sonder skriflesing.

3.         Bybelonderrig word as deel van die skool se onderrigprogram aangebied.

4.         Godsdiensvryheid word erken.

5.         Daar sal nie teen ‘n leerder op grond van sy godsdiens gediskrimineer word nie.

Monday, 28 October 2013 20:50

Gedragskode

Written by

 

Die Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet no. 84 van 1996, bemagtig die Beheerlig-gaamom dissipline in 'n skool te handhaaf en maak voorsiening vir die formu-lering, deurdie Beheerliggaam, van 'n gedragskode, wat die verlangde gedrag in die skool voorskryf.

Die Gedragskode plaas 'n verantwoordelikheid op die leerders,opvoeders en ouersom verantwoordelikheid te aanvaar vir die daarstelling van 'n klimaat van onderlingerespek en gehoorsaamheid aan 'n voorgestelde stel norme en waardes.  Hierdie normeen waardes sal deur die Grondwet van Suid-Afrika regeer word en spesifiek deur die ouers, opvoeders en leerders van die Hoër Tegniese Skool Daniel Pienaar, daargestelword.

Die Gedragskode verteenwoordig die konsensus van die ouers, leerlinge en opvoeders van HTS Daniel Pienaar, ten opsigte van wat as aanvaarbare gedrag deur leerders, wat by HTS Daniel Pienaar ingeskryf is, beskou word.  Dit is die konsensus van die ouers, leerders en opvoeders van HTS Daniel Pienaar dat wanneer 'n leerder deur sy optrede die skoolreëls, soos vervat in die Gedragskode, oortree, daar teen die skuldige leerder opgetree moet word. Diesulke optrede is uiteengesit in die Gedragskode en sal toegepas word vol-gens die diskresie van die Skoolhoof van HTS Daniel Pienaar.

By die toepassing van dissiplinêre maatreëls, sal die skool te alle tye, binne die raamwerk van die Gedragskode, >n billike benadering volg en so optree dat die beste belange van die skool en die individuele leerder bevorder sal word.

Nieteenstaande die feit dat 'n sekere handeling of nalatigheid nie spesifiek deur die Gedragskode gedek word nie, sal diesulke handeling of nalatigheid, wat na die mening van die Skoolhoof en/of Beheerliggaam onbehoorlike of onaanvaarbare gedrag verteenwoordig, beskou word as 'n oortreding van die Gedragskode.

Saturday, 26 October 2013 08:21

Ons Skoollied

Written by

 

Kom laat ons almal same, ons hoërskool besing,

en aan die manne van weleer, verdiende hulde bring.

O, skool uit nood gebore, die eerste in ons land

wat in behoeftes kan voorsien, van brein en oog en hand.

 

Hoe nederig was jou wording, hoe het jy nie gegroei

van Swartkopsoewer vloed bedreig, om teen die bult te bloei.

Met Christenideale en diens as hoogste lus

het jy ons vir die lewe, Volkome Toegerus.

 

 

Die oorspronklike liriek en musiek is geskryf deur R. du Plessis

 

 

 

 

Page 2 of 2