• Banner2016

Daniel Pienaar Technical High School, in association with EduSwan  is proud to announce the Learning Centre which opens at Hostel Saayman on Thursday, 1 February 2018.

 

The modus operandi for the Learning Centre is as follows:

 

·      Monday to Thursday

·      14:00-18:00

·      Grades 5 to 12

·      Service includes:

ØHomework

ØTest preparation

ØExam preparation

ØTheoretical assignments

 

·      Study methods

·      Summary skills

 

All queries or requests for an application form are to be directed to Lee Goliath at  081 542 7828. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Download PDF Brosure

Tuesday, 13 February 2018 18:00

Grade 8 Information Brochure 2018

Select Image to download the pdf file

 

Grade 8 Information Brochure 20182

TOP TEN ACHIEVERS / TOP TIEN PRESTEERDERS

 

Congratulations to the following learners and their parents for achieving the top ten positions in the different grades in the past examination:

 

 

 

Gr. 8

Gr. 9

Gr. 10

Gr. 11

Gr. 12

1.

A. Schonken

Z. le Grange

K. Marais

B. Bruintjies

C. Paulse

2.

K. Langeveldt

C. le Grange

S. van Zyl

C. Swartbooi

R. Ells

3.

S. Makhanda

A. Ismail

J. Pelster

B. Spies

R. Gerber

4.

K. Marais

J. Schmidt

S. Sibidla

C. Bothma

K. Green

J. le Grange

5.

P. Kilian

S. Browers

J. Cosa

T. Chari

O. Ntlemeza

6.

K. Qamse

S. Xulu

A. Blaauw

R. van Dyk

F. McLeod

7.

C. McLuckie

M. Rudman

E. Smith

V. Frazenburg

T. Craill

8.

D. Wessels

J. Grassman

I. Thembani

C. Viljoen

K. Bosch

9.

D. Fourie

W. van Rensburg

J.P. Wait

D. van Appel

S. Ngobese

10.

Z. Gouws

M. Nyati

R. Swanepoel

L. Mvubu

J. Kelsey

A. Transell

Wednesday, 22 March 2017 03:36

Toetsrooster Maart 2017

DATUM

GRAAD 8 

GRAAD 9 

GRAAD 10 

GRAAD 11 

GRAAD 12 

Vrydag

3Mrt       

ENGHL & ENG FAL 

NW /NS 

AFRHT & AFRFA 

TEGVAK / TECH SUBJECT 

TEGVAK / TECH SUBJECT 

Dinsdag

7Mrt 

TEGVAK / TECH SUBJECT 

ENGHL & ENG FAL 

IGO /EGD 

WISKUNDE /MATHEMATICS TEG WISK/ TECH MATH 

AFRHT & AFRFA 

Woensdag 

8Mrt 

NW /NS 

AFRHT & AFRFA 

FISIESE WETENSKAPPE PHYSICAL SCIENCES TEG WET TECH SCIENCES 

IGO / EGD 

WISKUNDE /MATHEMATICS WISKGELET/ MATHLIT 

Vrydag

10Mrt 

EBW / EMS 

WISKUNDE /MATHEMATICS 

ENGHL & ENG FAL 

ENGHL & ENG FAL 

IGO /EGD 

Dinsdag

14Mrt 

AFRHT & AFRFA 

EBW / EMS 

WISKUNDE /MATHEMATICS TEG WISK/ TECH MATH 

FISIESE WETENSKAPPE PHYSICAL SCIENCES TEG WET TECH SCIENCES 

ENGHL & ENG FAL 

Woensdag 

15Mrt 

WISKUNDE / MATHEMATICS 

TEKENE / DRAWINGS 

TEGVAK / TECH SUBJECT 

AFRHT & AFRFA 

FISIESE WETENSKAPPE PHYSICAL SCIENCES BESIGHEIDSTUDIES BUSNINESS STUDIES 

Vrydag

17Mrt 

ENGHL&ENG FAL V3 (1.ure) 

ENGHL&ENG FAL V3 (1.ure) 

ENGHL&ENG FAL V3 (2.ure) 

ENGHL&ENG FAL V3 (2.ure) 

ENGHL&ENG FAL V3 (2.ure) 

 

LANGNAWEEK 

 

Woensdag

22Mrt 

TEKENE / DRAWINGS 

TEGVAK / TECH SUBJECT 

AFRHT & AFRFA V3 (1uur) 

AFRHT & AFRFA V3 (1uur) 

AFRHT & AFRFA V3 (1uur) 

Tuesday, 24 February 2015 10:45

Graad 12 Inligting / Grade 12 Information

Select Image to download the pdf file

 

Gr12man2018cov

Wednesday, 30 October 2013 20:19

Kriteria Vir Akademiese Toekennings.

 

A.         SERTIFIKATE, VAKPRYSE EN GRAADPOSISIES

           Vereistes van toepassing op toekennings in afdelings 1 – 4 hieronder, word op die gemiddelde persentasie van die Maart-, Junie- en September eksamens gebaseer. Onderskeie eksamens dra gelyke gewigte.

 

1.         MERIETE SERTIFIKATE:

1.1       Gr. 8 & Gr. 9:               80 % in alle vakke

1.2       Gr. 10:                         75 % in alle vakke

1.3       Gr. 11 & Gr. 12:           70 % in alle vakke

1.4       Indien aan bogenoemde voldoen word, moet ‘n leerder onder eerste 15 in elke vak eindig.

1.5       Word ook toegeken aan Mediaprefekte, Radiostasie, Junior Stadsraad (2 jaar diens) en 100% Skoolbywoning (8-12).

 

2.         GOUE SERTIFIKATE:

2.1       Goue sertifikate word toegeken vir ‘n gemiddelde persentasie van 95 % of hoër in ‘n vak.

2.2       Word ook toegeken vir Presidentverkenner toekenning of enige ander uitsonderlike prestasie.

 

3.         VAKPRYSE

         Die beste gemiddelde persentasie in ‘n vak ontvang ‘n vakprys, mits voldoen word aan die vereistes vir ‘n meriete sertifikaat.

 

4.         GRAADPOSISIES

4.1        Die drie top leerlinge in elke graad ontvang ‘n beurs.

4.2        Dit word bepaal deur die gemiddelde persentasie in alle vakke.

 

B.         AKADEMIESE KLEURE

Kleure word toegeken aan leerders indien hulle gemiddelde prestasie in die Maart, Junie en Septembereksamens (gelyke gewig) aan die ondergenoemde kriteria voldoen:

 

  1.       Halfkleure

Gr. 8+9:           80% (880 punte)

Gr. 10:             80% (560 punte)

Gr. 11:            76% (532 punte)

Gr. 12:            70% (490 punte)

 

  1.       Volkleure

Gr. 8+9:           83% (913 punte)

Gr. 10:             83% (581 punte)

Gr. 11:            80% (560 punte)

Gr. 12:            75% (525 punte)

 

  1.       Erekleure

Gr. 8+9:           86% (946 punte)

Gr. 10:             86% (602 punte)

Gr. 11:            84% (588 punte)

Gr. 12:            80% (560 punte)

 

PRIZE-GIVING

REQUIREMENTS FOR ACADEMIC PRIZES

 

A.         CERTIFICATES, SUBJECT PRIZES AND GRADE POSITIONS

            Requirements applicable for awards in section 2 – 5 below, are based on the average percentage   achieved in the March-, June- and September examinations.

1.         MERIT CERTIFICATES

1.1       Gr. 8 & 9:         80 % in all subjects

1.2       Gr. 10:            75 % in all subjects

1.3        Gr. 11 & 12:     70 % in all subjects

1.4        Should the learner comply with the above, he must be among the top 15 in each subject.

1.5       These certificates are also awarded to Media Prefects, Radio Station, Junior Town Council (2 year’s service) and 100 % School Attendance (Gr. 8-12).

 

2.         GOLD CERTIFICATES

2.1        are awarded for an average of 95 % or higher in a subject.

2.2        are awarded to Scouts highest award (Springbok award) or any other special achievement.

 

3.         SUBJECT PRIZES

Awarded to the best average percentage in a subject provided that it complies with the requirements of a merit certificate.

 

4.         GRADE POSITIONS

4.1        The three top learners in each grade receive a bursary.

4.2        These are determined by the average percentage in all subjects.

 

B.         ACADEMIC COLOURS

Colours are awarded to learners with an average persentage in the March, June and September examination (equal weight) that meet the following criteria.

 

1.         Half Colours

Gr. 8+9:           80% (880 marks)

Gr. 10:             80% (560 marks)

Gr. 11:            76% (532 marks)

Gr. 12:            70% (490 marks)

2.         Full colours

Gr. 8+9:           83% (913 marks)

Gr. 10:             83% (581 marks)

Gr. 11:            80% (560 marks)

Gr. 12:            75% (525 marks)

3.         Honour colours

Gr. 8+9:           86% (946 marks)

Gr. 10:             86% (602 marks)

Gr. 11:            84% (588 marks)

Gr. 12:            80% (560 marks)

Wednesday, 30 October 2013 11:39

Vakke Aangebied

 VAKKE AANGEBIED  GR. 8 & 9 (VERPLIGTEND)

 

1.             Afrikaans

2.             Engels

3.             Wiskunde

4.             Natuurwetenskap

5.             Sosiale Wetenskappe

6.             Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

7.             Lewensoriëntering

8.             Skeppende Kunste

9.             Tegnologie

10.           Tegniese vak (Motorkunde; Pas- en draaiwerk; Elektries; Siviel)

11.           Tegniese Tekene

  

GRAAD 10-12 (een uit elke groep)

 

1.             Afrikaans

2.             Engels

3.             Lewensoriëntering

4.             Wiskunde of Tegniese Wiskunde

5.             Fisiese Wetenskap of Tegniese Wetenskap

6.             Ingenieurs Grafika en Ontwerp

7.             Tegnologievak:  Elektries of Meganies of Siviel

 

  

 

Wednesday, 30 October 2013 10:45

Slaagvereistes

SLAAGVEREISTS GRAAD 8 EN 9

1.    Behaal ten minste 50 – 59% (vlak 4) in Huistaal; 

2.    Behaal ten minste 40 – 49% (vlak 3) in die ANDER TAAL;

3.    Behaal ten minste 40 – 49% (vlak 3) in WISKUNDE;

4.    Behaal ten minste 40 – 49% (vlak 3) in enige DRIE ander vakke en

5.    30 – 39% (vlak 2) in nog twee vakke.

 

PASS REQUIREMENTS GRADE 8 AND 9

1.    Obtain at least 50 – 59% (level 4) in Home Language;

2.    Obtain at least 40 – 49% (level 3) in the OTHER LANGUAGE;

3.    Obtain at least 40 – 49% (level 3) in MATHEMATICS;

4.    Obtain at least 40 – 49% (level 3) in any THREE other subjects as well as

5.    30 – 39% (level 2) in TWO other subjects.

 

PASS REQUIREMENTS GRADE 10 TO 12

- Seniorsertifikaat

Huis Taal             40 %    vlak 3

Nog enige TWEE       40 %    vlak 3

Nog enige DRIE        30 %    vlak 2 m.a.w.            

Minstens SES vakke moet dus geslaag word                       

3 x 40 % (Huistaal ingesluit)                        3 x 30 %

 

Vereistes vir tersiêre studie

 

- Diplomastudie

Soos by seniorsertifikaat, maar MINSTENS 40 % (vlak 3), in enige VIER vakke buiten Lewensoriëntering.

-Graadstudie

Soos by seniorsertifikaat, maar MINSTENS 50 % (vlak 4), in enige VIER van die volgende toelatingsvakke:  Afrikaans, Engels, Wiskunde, Wiskundige Geletterdheid, Fisiese Wetenskap, Besigheidstudies en Ingenieurs Grafika en Ontwerp.