• Banner2016
Super User

Super User

Tuesday, 04 February 2014 11:57

Debating

The spirit of debate needs to be nurtured in our schools to, in turn, be used effectively in our communities and in our political circles.  By debating issues we learn to put forward our opinions and learn to accept that opinions may differ and that opinions can be persuaded to change.  DP recognises dialogue and debate as integral components of mature and civilized societies and thus welcomes all enthusiasts (junior and senior) since the first teams to participate will soon be selected.  DP usually has one informal/fun debate and two formal debates per year. 

Monday, 03 February 2014 07:06

OMSENDBRIEF 2/2014

31 January 2014               

Geagte Ouers

BEHEERLIGGAAM-TUSSENVERKIESING: OUERS

Daar het teen die einde van 2013, VIER vakatures(gr.12-ouers) in die ouerkomponent van die beheerliggaam ontstaan.  Aangesien die ampstermyn van die huidige beheerliggaam eers in 2015 ten einde loop, moet hierdie vakatures volgens die provinsiale ordonnansie by wyse van ‘n tussenverkiesing gevul word.

‘n Beheerliggaam vervul ‘n belangrike rol in die funksionering van die betrokke skool.  Dit is daarom uiters belangrik dat hierdie aangeleentheid met groot erns deur al ons ouers benader sal word om te verseker dat toegewyde en hardwerkende persone met die regte eienskappe verkies sal word. 

‘n Kennisgewing van die vergadering op 3 Maart 2014, waarop die verkiesing sal plaasvind, word hierby aangeheg.

 

BELANGRIK

Kandidate kan voor die vergadering per aangehegte nominasievorm, of tydens die vergadering genomineer word.  Die bekendstelling van kandidate en stemming sal tydens die vergadering plaasvind.  Die uitslag van die verkiesing sal ook aan die einde van hierdie vergadering bekend gemaak word.

Elke ouer sal vir VIER kandidate kan stem. 

 

FUNKSIES VAN ‘N BEHEERLIGGAAM

Die funksies van ‘n beheerliggaam sluit onder andere die volgende in:

1.         Die onderhoud en ontwikkeling van die skoolgeboue, terrein en gronde.

2.         Betrokkenheid in subkomitees.

3.         Die insameling van fondse.

4.         Bepaling van die buitemuurse program van die skool.

5.         Aankoop van handboeke, skyfboeke en ander onderrigmateriaal vir die skool.

6.         Bepaling, heffing en invordering van verpligte skoolgeld wat deur die ouers betaal moet word.

7.         Bepaling van die toelatingsbeleid, taalbeleid en godsdienstige  oriëntering  van die skool.

8.         Betaling van dienste wat vir die skool gelewer word.

9.         Die skoolhoof en personeel ondersteun in die goeie bestuur van die skool.

10.      Geen beheerliggaamlid mag inmeng met die professionele pligte (onderrigtaak)          van ‘n onderwyser nie.

 

NIE-VERKIESBAARHIED

Die volgende persone is nie verkiesbaar tot die beheerliggaam van Daniel Pienaar nie:

1.         iemand wat nie ‘n Suid-Afrikaanse burger is nie;

2.         iemand wat weens ‘n oortreding gevonnis is tot tronkstraf sonder die keuse van ‘n boete;

3.         iemand wat geestelik ongesond is;

4.         ‘n ongerehabiliteerde insolvent; en

5.         ‘n ouer wie se kind nie by Daniel Pienaar ingeskryf is nie.

 

AMPSTERMYN EN VERGADERINGS

Die ouerlede wat by hierdie verkiesing verkies word sal tot Junie 2015 dien en vergaderings sal ten minste een keer per kwartaal plaasvind.

 

GENOMINEERDE PERSONE

‘n Ouer kan slegs lid van die Beheerliggaam wees solank as wat sy/haar kind by Daniel Pienaar ingeskryf is.  Met ander woorde, sodra ‘n kind die skool verlaat, eindig die ouer se lidmaatskap van die beheerliggaam onmiddellik en moet ‘n verkiesing gehou word om ‘n plaasvervanger te kies.  Dus, indien ouers wat slegs vir hierdie jaar kinders in Daniel Pienaar gaan hê verkies word, sal die kontinuïteit van die Beheerliggaam beïnvloed word.

Dit is egter baie belangrik dat genomineerde persone onder andere, oor die volgende eienskappe sal beskik:

1.         Lojaliteit wat die belange van die skool en die opvoeding in die algemeen, op die hart sal dra.  ‘n Ouer wat sy verantwoordelikhede t.o.v. die skool te alle tye nakom.

2.         Belangstelling in skoolsake, leerderaangeleenthede en algemene skoolbestuur.

3.         Konstruktief kan deelneem aan besprekings en ‘n standpunt kan inneem.

4.         Met mense kan werk en saamwerk, asook kan optree as lid van ‘n sub-komitee van die Beheerliggaam.

5.         Getrou vergaderings kan bywoon – minstens een maal per kwartaal

 

NOMINASIES

Nominasievorms is by die adjunkkiesbeampte, mnr. S. Marais, by die skool beskikbaar.  ‘n Kandidaat kan genomineer word deur ‘n voltooide nominasievorm by die skool in te dien, nie meer as SEWE DAE, EN NIE MINDER AS 24 UUR voor die aanvang van die verkiesingsvergadering nie.

Ek vertrou egter dat Daniel Pienaar ouers, soos in die verlede, baie verantwoordelik te werk sal gaan om hierdie aangeleentheid ‘n groot sukses te maak.

Die uwe

N.J. Claassen

SKOOLHOOF

 

Kennisgewing rakende nominasie en ‘n verkiesingvergadering

TUSSENVERKIESING VAN OUERS AS LEDE VAN DIE BEHEERLIGGAAM

H.T.S. Daniel Pienaar

 

Kennisgewing geskied hiermee dat ‘n vergadering vir die nominering en verkiesing van OUERS as lede van die Bestuursliggaam van bovermelde skool gehou sal word op 3 Maart 2014 om 19:00 in die Skoolsaal van H.T.S. Daniel Pienaar.

‘n Kandidaat mag vooraf genomineer word nie meer as sewe dae voor die verkiesing nie en ook nie minder as 24 uur voor die aanvangstyd op die dag van die verkiesing.  Die nominasielys moet deeglik voltooi en deur die voorsteller, sekondant en die genomineerde geteken word.

Indien meer kandidate genomineer word as die aantal lede wat verkiesbaar is, sal daar tot stemming oorgegaan word direk nadat die nominasietyd verstryk het.

31 Januarie 2014                                   

……………………

                                                           SKOOLHOOF

HTS Daniel Pienaar

Privaatsak X21

UITENHAGE

6230

                 

NOMINASIEVORM

Verkiesing van Ouers van leerders as lede van die Beheerliggaam

HTS Daniel Pienaar

 

Ek, ……………………………………………………………………………………………….

(Volle name)

van ……………………………………………………………………………………………….

(Woonadres)

as ouer van ‘n kind van bovermelde skool, stel

……………………………………………………………………………………………………

(Volle name en van van kandidaat)

………………………………………….

 

Handtekening van Kandidaat

voor as lid van die Beheerliggaam van bovermelde skool.

………………………………………….

 

Handtekening van Voorsteller

SEKONDANT:

Ek, ……………………………………………………………………………………………….

(Volle name)

van ……………………………………………………………………………………………….

(Woonadres)

as ouer van ‘n leerder van bovermelde skool, sekondeer hiermee bovermelde voorstel.

……………………………………

Handtekening van 

Monday, 03 February 2014 07:01

CIRCULAR 2/2014

31 January 2014                       

Dear Parents

 

BY-ELECTION OF GOVERNING BODY MEMBERS: PARENTS

At the end of 2013 FOUR vacancies(gr.12 parents) in the parent component of the Governing Body were created.  Because the term of office of the existing Governing Body only ends at the end of June 2015, the Provincial regulation determine that such vacancies must be filled by means of a by-election.

A Governing Body of a school fulfils a very important role as it is responsible for certain functions in the effective functioning of a school.  Thus, this election must be viewed in a serious light by all parents.  Each parent must ensure that he/she becomes involved in this election to ensure that diligent and hardworking parents with the right characteristics are elected.

Attached please find a notice for the nomination and election meeting that will take place on 3 March 2014.  

 

IMPORTANT

Candidates may be nominated before the meeting by completing the attached nomination form, or candidates can be nominated during the meeting.  The candidates will be introduced to all present at the meeting and voting will take place thereafter.  The results of the election will be made known at the end of the meeting.

Each parent can vote for FOUR candidates. 

 

FUNCTIONS OF THE GOVERNING BODY

The functions of the Governing Body include the following:            

1.         The maintenance and development of the school building and grounds. 

2.         Serve on a sub-committee of the Governing Body.        

3.         Fundraising.              

4.         Determining, levying and collection of the school fees payable by the parents.

5.         Determining of the admission policy, language policy and religious orientation of the school.

6.         Determining of the extra-mural programme and the subject choice.

7.         Purchase of notebooks, textbooks and other teaching material for the school.

8.         Payment of services rendered to the school.

9.         Support the principal and staff to ensure the good management of the school.

10.      No member of the Governing Body may interfere with the professional obligations (education task) of a teacher.

 

NON-ELIGIBILITY   

The following people may not be elected to the Governing Body of Daniel Pienaar THS:  

1.         someone who is not a South African citizen;    

2.         someone who has been sentenced to jail for an offence and who did not have the option of a fine;

3.         someone who is mentally unsound;

4.         someone who is insolvent and who has not been rehabilitated;

5.         a parent whose child does not attend Daniel Pienaar THS.

 

TERM OF OFFICE AND MEETING

The parent representatives elected at this by-election will only be members of the Governing Body until the end of June 2015.  Meetings will be held at least ONCE A TERM.                                

 

NOMINEES

It is of the utmost importance that nominees have the following qualities:                            

1.         A loyal parent who has the interests of the school and education at heart and who will fulfil his responsibilities to the school at all times.                            

2.         Will be interested in school matters, activities of the pupils and general school management.

3.         Will be a constructive participant in discussions and who can formulate a point of view.

4.         Can work with people and, if required, be able to chair a sub-committee of the Governing Body.

5.         Will attend meetings of the Governing Body regularly – at least once a term.

 

NOMINATIONS

Nomination Forms are available at the deputy electoral officer, Mr. S. Marais at the school.  A candidate can be nominated by handing a completed nomination form to the electoral officer no earlier than SEVEN DAYS before and no later than 24 HOURS before the start of the election meeting.

I trust that the parents of Daniel Pienaar will approach this election with a deep sense of responsibility so as to ensure its success.            

 

Yours faithfully

N.J. Claassen

PRINCIPAL


Notice of Nomination and Election Meeting

BY-ELECTION OF PARENTS AS MEMBERS OF GOVERNING BODY

Daniel Pienaar T.H.S.

 

Notice is hereby given that a meeting for the nomination and election of candidates for the election of PARENTS as members of the Governing Body for the above-mentioned school will be held on 3 March 2014 at 19:00 in the School Hall of Daniel Pienaar T.H.S.

A candidate may be nominated not more than seven days, and not less than 24 hours, prior to the commencement of the above meeting, by nomination form duly completed by the proposer, seconder and candidate.

If more candidates are nominated than the number of members to be elected, a poll will be conducted immediately.

31 January 2014                                    

……………………

PRINCIPAL

Daniel Pienaar T.H.S.

Private Bag X21

UITENHAGE

6230

                 


NOMINATIONFORM

Election of Parents of Learners as Members of Governing Body

Daniel Pienaar T.H.S.

 

I,…………………………………………………………………………………………………..

(Full Name)

of………………………………………………………………………………………………….

(Residential address)

being a parent of a learner of the above school, hereby propose

……………………………………………………………………………………………………

(Full name of candidate)      

………………………………………….

Signature of Candidate

as a member of the Governing Body of the above-mentioned school.

………………………………………….

Signature of Proposer   

SECONDER:

I, ………………………………………………………………………………………………….

(Full name)     

of………………………………………………………………………………………………….

(Residential address)

being a parent of a learner of the above school, hereby second the above-mentioned proposal.

……………………………………

Signature of Seconder              

Monday, 03 February 2014 06:27

Interact

 

Daniel Pienaar Interact aims to promote friendship and has adopted the motto “Tigers who care”.  In view of this, they are keen on supporting charity events.  In addition to new projects planned by every new committee, the following projects are usually launched:

 

*         Fundraising for CANSA

*         Dressing Red and a donation towards Heart-and-Stroke Foundation

*         Supporting Casual Day

*         Supporting the Animal Lovers’ Society and the SPCA

*         Supporting other sport and cultural activities.

 

All Tigers with kind hearts and altruistic natures are invited to join Interact.

 

For more detail, contact Mrs Du Toit.

Wednesday, 29 January 2014 09:27

Match Report Daniel Pienaar U14/A vs Brandwag

Daniel-Pienaar-U14A-VS-Brandwag

Wednesday, 29 January 2014 08:53

Match Report Daniel Pienaar U15/B vs Strelitzia

Daniel-PienaarU15B-VS-Strelitzia