• Banner2016
Super User

Super User

 

Daniel-Pienaar-VS-Paarl-Boys-High

 

Friday, 10 January 2014 15:30

TO ALL NEW DP TIGER CUBS AND PARENTS

27 November 2013

Dear DP Tiger Cubs and Parents

Daniel Pienaar THS is indeed a proud school and to be part of the DP-family is a privilege. You chose a school to be proud of and we would like to welcome you to the Tigers. We trust that in the next five years you will develop in such a way that you are indeed fully equipped for success in life.

I write this letter so that you can know what to expect during the first two weeks when you join our school in January 2014. I want to assure you and your parents that no initiation will take place during the planned orientation program. However, there will be numerous activities aimed at making you feel part of our school and our traditions. I want to encourage you to make the decision to become wholeheartedly part of Daniel Pienaar THS and to partake fully with commitment and pride in order to become a real DP Tiger!

The following activities are included in the orientation program:

15 January :    Your First DP School Day – school orientation (learners in school uniform – summer

                        wear)

16 January :    Gr.8 Water Sports – a day of fun in the sun (learners in casual wear)

17 January :    Gr.8 Mass Athletics – all gr. 8’s participate (learners in casual wear)

23 January :    Gr.8 “Cubs concert” – performances on stage

24 January :    Gr.8 Camp-out on A-rugby field

30 January :    Gr.8 Parent evening   

Your speedy adjustment, happiness and being part of our school are very important to us.

Therefore I trust that you will participate wholeheartedly and become part of our school!

Should you as parents have any enquiries or wish to discuss matters concerning your child, please feel free to contact me. Until then, enjoy the holidays, have a blessed Christmas and enjoy your New Year’s celebrations – all ready for a prosperous new DP year!

Mr A.J. Els

Grade 8 – Head

Cell: 076 813 9918

Friday, 10 January 2014 15:27

AAN ALLE NUWE TIERWELPIES EN OUERS

27 November 2013

Liewe DP Tierwelpies en Ouers

HTS Daniel Pienaar is ‘n trotse skool en om deel te wees van die DP-familie is beslis ‘n voorreg. Julle het ‘n skool gekies om op trots te wees, en ons verwelkom julle graag hier by die Tiere. Ons glo julle sal in die volgende 5 jaar so ontwikkel dat julle werklik volkome toegerus sal wees vir sukses in die lewe.

Ek skryf vir julle sodat julle ‘n idee sal hê wat om te verwag in daardie eerste twee weke wanneer julle in Januarie 2014 hier by die skool aansluit. Ek verseker jou en jou ouers dat daar gedurende die beplande oriënteringsprogram geen ontgroening sal plaasvind nie, maar wel genoegsame aktiwiteite wat jou so vinnig as moontlik deel van ons skool en sy tradisies sal laat voel. Ek wil jou aanmoedig om reeds nou al die besluit te maak om volkome deel te wees van HTS Daniel Pienaar en met oorgawe, toewyding en trots ‘n ware DP Tier te word!

Die volgende aktiwiteite word ingesluit in die oriënteringsprogram:

15 Januarie :   Jou Eerste DP Skooldag – skool oriëntering (leerders dra skooluniform – somersdrag)

16 Januarie :   Gr.8 Waterkaskenades – dag van vet pret (leerders kom met gewone drag skool toe)

17 Januarie :   Gr.8 Massa Atletiek – alle gr. 8’s neem deel (leerders kom met gewone drag skool toe)

23 Januarie :   Gr.8 “Welpie-konsert” – toneelopvoerings

24 Januarie :   Gr.8 Uitkamp op A-rugbyveld

30 Januarie :   Gr.8 Oueraand           

Jou geluk, spoedige aanpassing en deel-wees by ons skool is vir ons baie belangrik.

Daarom hoop ek dat jy met oorgawe sal deelneem en deel word van ons skool!

Indien u as ouer enige navrae het, of iets in verband met u kind wil bepreek, kan u my gerus kontak. Tot dan, geniet julle vakansie en mag julle ‘n Geseënde Kerfees en lekker Nuwejaarsvieringe hê – reg vir ‘n voorspoedige nuwe DP jaar!

Mnr. A.J. Els

Graad 8-hoof

Selno.: 076 813 9918

Thursday, 09 January 2014 09:14

Tieretrust

 

Ten einde goeie beheer oor die aanwending van die bydraes van die oudskoliere te verseker, is die Iingwe (Tiere) Trust, met Daniel Pienaar as die enigste begunstigde, onlangs geregistreer. Die trust is dus ‘n geordende meganisme waardeur bydraes van ouskoliere as ‘n bron sal dien vir die uitbouing van die opvoedkundige en fisiese behoeftes van Daniel Pienaar.  

Die beplanning is dat 50% van die trustees van die trust, oudskoliere moet wees.  Op hierdie wyse sal oudskoliere dus inspraak hê oor die aanwending van die bydraes van die lede van die oudskolierebond. 

 

BELASTINGVOORDEEL VIR DONATEURS

Die trust is ook by SARS geregistreer as ‘n nie-winsgewende organisasie.  Dit bring mee dat alle donasies aan die trust vir die donateur ‘n belastingaftrekking-voordeel inhou.

Bydraes kan by wyse van ‘n debietorder van so min as R20 per maand deur ‘n groot getal oudskoliere in die bankrekening van die trust betaal word, wat gesamentlik ‘n beduidende inkomste sal bied.  Op hierdie wyse sal die oudskolier-donateur later vergeet van die klein bedraggie wat maandeliks aan die trust betaal word, maar intussen word daar deurlopend ‘n bydrae tot die ontwikkeling van sy alma mater gemaak.

Daar sal hoofsaaklik met lede per e-pos gekommunikeer word en nuusbriewe sal minstens kwartaalliks gestuur word.

 

DONASIEVORM

 

Oudskoliere betrokkenheid is deurslaggewend om DP van ‘n baie goeie skool tot ‘n “great” skool te ontwikkel!   Oudskoliere kan met behulp van ‘n donasievorm bydraes maak tot die trust.  Die vorm maak voorsiening vir besonderhede vir die oudskoliere databasis. 

 

 

Word ‘n Tieretrust donateur en verkry lidmaatskap

Kry donsievorm hier     pdf-icon

 

Thursday, 09 January 2014 08:11

HTS Daniel Pienaar Oudskolierebond

 

 

outierDie HTS Daniel Pienaar is steeds ‘n uitnemende, en in baie opsigte, toonaangewende tegniese skool in ons metropool sowel as die RSA. Ons is egter ook deeglik bewus dat geen skool sy volle potensiaal, optimaal kan lewer, sonder ‘n baie gesonde en aktiewe band met sy oudskoliere. 

Vir die HTS Daniel Pienaar is sy duisende oudskoliere belangrik en kosbaar, en idealiseer ons om deurlopend, ‘n baie gesonde band tussen die skool en sy oudskoliere in stand te hou. Dit is verder die strewe van die skoolbestuur en personeel om Daniel Pienaar in soveel as moontlik opsigte toonaangewend in Suid-Afrika te maak. Ons besef dat, om dit te bereik, meer betrokkenheid as net die huidige personeel, beheerliggaam en skoolgemeenskap nodig is. Die betrokkenheid en lojaliteit van die duisende oudskoliere is deurslaggewend om ons strewe te verwesenlik.

Teen hierdie agtergrond is die bestaan van ‘n aktiewe oudskolierebond noodsaaklik. Die hoofdoel van die bond is hoofsaaklik tweeledig:

 

  1. Om die skool in staat te stel om gereeld aan lede nuus te bring oor wat by die skool gebeur, prestasies wat behaal word en ook oor ander oudskoliere. Oudskoliere reg oor die wêreld sal dus ingelig bly oor die wel en weë van die skool en oudskoliere.
  2. Om vir die duisende oudskoliere die geleentheid te bied om bydraes te maak tot die verdere uitbouing en ontwikkeling van die skool. Bydraes impliseer outomatiese lidmaatskap van die bond.

 

KONTAKBESONDERHEDE

E-pos jou kontak besonderhede na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vir enige navrae.  Tel: 041 922 9990/4

Tuesday, 07 January 2014 14:10

Koshuis Toelating en Fooie

 

Aansoek om toelating tot die koshuis kan slegs plaasvind nadat 'n leerder toelating tot die skool verkry het.

Indien ouers op die aansoekvorm vir toelating tot die skool aangedui het dat hulle koshuisverblyf verlang, sal 'n aansoekvorm vir toelating tot die koshuis saam met die toelatingsbrief tot die skool aan hulle gestuur word. Andersins kan 'n aansoekvorm by die algemene kantoor van die skool, ontvang word.

 

Bedrag betaalbaar in 2019

 

R22 500 (R2045.00 per maand vir 11 maande)

 

 

K-pdf-English 

K-pdf-Afrikaans

 

 

 

 

Tuesday, 07 January 2014 13:57

Rekenaarsentrum

In Huis Lubbe is 'n rekenaarsentrum met 16 werkstasies en 'n drukker vir koshuisleerders beskikbaar.  Hierdie sentrum is ook deel van die draadlose internetnetwerk van die skool wat ADSL 24/7 internetaansluiting vir die leerders beskikbaarstel.

Koshuisleerders kan hierdie fasiliteit enige tyd gebruik om enige rekenaarwerk te doen en word dus geensins benadeel omdat hulle in die koshuis bly en nie naby hulle rekenaars by die huis is nie.

Monday, 06 January 2014 20:42

Dear DP Tiger Cubs and Parents

 

Daniel Pienaar THS is indeed a proud school and to be part of the DP-family is a privilege.  You chose a school to be proud of and we would like to welcome you to the Tigers.  We trust that in the next five years you will develop in such a way that you are indeed fully equipped for success in life.

I write this letter so that you can know what to expect during the first two weeks when you join our school in January 2014.  I want to assure you and your parents that no initiation will take place during the planned orientation program.  However, there will be numerous activities aimed at making you feel part of our school and our traditions.  I want to encourage you to make the decision to become wholeheartedly part of Daniel Pienaar THS and to partake fully with commitment and pride in order to become a real DP Tiger!

The following activities are included in the orientation program:

15 January :    Your First DP School Day – school orientation (learners in school uniform – summer

                        wear)

16 January :    Gr.8 Water Sports – a day of fun in the sun (learners in casual wear)

17 January :    Gr.8 Mass Athletics – all gr. 8’s participate (learners in casual wear)

23 January :    Gr.8 “Cubs concert” – performances on stage

24 January :    Gr.8 Camp-out on A-rugby field

30 January :    Gr.8 Parent evening   

Your speedy adjustment, happiness and being part of our school are very important to us.  

Therefore I trust that you will participate wholeheartedly and become part of our school!

Should you as parents have any enquiries or wish to discuss matters concerning your child, please feel free to contact me.  Until then, enjoy the holidays, have a blessed Christmas and enjoy your New Year’s celebrations – all ready for a prosperous new DP year!

Mr A.J. Els

Grade 8 – Head

Cell: 076 813 9918

Monday, 06 January 2014 20:41

Liewe DP Tierwelpies en Ouers

 

HTS Daniel Pienaar is ‘n trotse skool en om deel te wees van die DP-familie is beslis ‘n voorreg.  Julle het ‘n skool gekies om op trots te wees, en ons verwelkom julle graag hier by die Tiere.  Ons glo julle sal in die volgende 5 jaar so ontwikkel dat julle werklik volkome toegerus sal wees vir sukses in die lewe.

Ek skryf vir julle sodat julle ‘n idee sal hê wat om te verwag in daardie eerste twee weke wanneer julle in Januarie 2014 hier by die skool aansluit.  Ek verseker jou en jou ouers dat daar gedurende die beplande oriënteringsprogram geen ontgroening sal plaasvind nie, maar wel genoegsame aktiwiteite wat jou so vinnig as moontlik deel van ons skool en sy tradisies sal laat voel.  Ek wil jou aanmoedig om reeds nou al die besluit te maak om volkome deel te wees van HTS Daniel Pienaar en met oorgawe, toewyding en trots ‘n ware DP Tier te word!

Die volgende aktiwiteite word ingesluit in die oriënteringsprogram:

15 Januarie :   Jou Eerste DP Skooldag – skool oriëntering (leerders dra skooluniform – somersdrag)

16 Januarie :   Gr.8 Waterkaskenades – dag van vet pret (leerders kom met gewone drag skool toe)

17 Januarie :   Gr.8 Massa Atletiek – alle gr. 8’s neem deel (leerders kom met gewone drag skool toe)

23 Januarie :   Gr.8 “Welpie-konsert” – toneelopvoerings

24 Januarie :   Gr.8 Uitkamp op A-rugbyveld

30 Januarie :   Gr.8 Oueraand           

Jou geluk, spoedige aanpassing en deel-wees by ons skool is vir ons baie belangrik.  

Daarom hoop ek dat jy met oorgawe sal deelneem en deel word van ons skool!  

Indien u as ouer enige navrae het, of iets in verband met u kind wil bepreek, kan u my gerus kontak. Tot dan, geniet julle vakansie en mag julle ‘n Geseënde Kerfees en lekker Nuwejaarsvieringe hê – reg vir ‘n voorspoedige nuwe DP jaar!

Mnr. A.J. Els

Graad 8-hoof

Selno.:  076 813 9918

Monday, 06 January 2014 20:10

Leerderraad 2013/2014

 

 

HOOFSEUN:                       Omri Jacobsz

ADJUNKHOOFSEUN:         Juandré Niemand

ADJUNKHOOFSEUN:         Rikus Scheepers

 

 

GRAAD 11

 

1.              Brown, Misha

2.              Du Preez, Petré

3.              Du Toit, Juan

4.              Du Toit, Tiaan

5.              Frost, Daniel

6.              Haefele, Franswa

7.              Heymans, Sadge

8.              Jacobsz, Omri

9.              Jordaan, Willem Gert

10.           Kapp, Conrad

11.           MacDonald, Tiaan

12.           Meyer, Kevin

13.           Mkumatela, Sothembela

14.           Müller, Heinz Christiaan

15.           Nell, Petrus

16.           Niemand, Juandré

17.           Resha, Isivile Junior

18.           Scheepers, Rikus

19.           Schoonraad, Tienie (Marthinus)

20.           Slabbert, Juan

21.           Tembani, Sibusiso

22.           Van Tonder, Carla

23.           Wait, John

24.           Zaaiman, Tristan

 

GRAAD 10

 

1.              Barnard, Nico

2.              Bezuidenhout, Heino

3.              Dippenaar, Divan

4.              Du Plessis, Duan

5.              Du Toit, Carlo

6.              Fourie, Frank

7.              Gerber, Lovan

8.              Kleu, Denvér

9.              Koekemoer, Andrè

10.           Slabbert, André

11.           Smal, Jean

12.           Steenkamp, Malan

13.           Van Rooyen, Almero

14.           Wessels, Ewald

15.           West, Aletta