• Banner2016
Super User

Super User

Wednesday, 30 October 2013 20:19

Kriteria Vir Akademiese Toekennings.

 

A.         SERTIFIKATE, VAKPRYSE EN GRAADPOSISIES

           Vereistes van toepassing op toekennings in afdelings 1 – 4 hieronder, word op die gemiddelde persentasie van die Maart-, Junie- en September eksamens gebaseer. Onderskeie eksamens dra gelyke gewigte.

 

1.         MERIETE SERTIFIKATE:

1.1       Gr. 8 & Gr. 9:               80 % in alle vakke

1.2       Gr. 10:                         75 % in alle vakke

1.3       Gr. 11 & Gr. 12:           70 % in alle vakke

1.4       Indien aan bogenoemde voldoen word, moet ‘n leerder onder eerste 15 in elke vak eindig.

1.5       Word ook toegeken aan Mediaprefekte, Radiostasie, Junior Stadsraad (2 jaar diens) en 100% Skoolbywoning (8-12).

 

2.         GOUE SERTIFIKATE:

2.1       Goue sertifikate word toegeken vir ‘n gemiddelde persentasie van 95 % of hoër in ‘n vak.

2.2       Word ook toegeken vir Presidentverkenner toekenning of enige ander uitsonderlike prestasie.

 

3.         VAKPRYSE

         Die beste gemiddelde persentasie in ‘n vak ontvang ‘n vakprys, mits voldoen word aan die vereistes vir ‘n meriete sertifikaat.

 

4.         GRAADPOSISIES

4.1        Die drie top leerlinge in elke graad ontvang ‘n beurs.

4.2        Dit word bepaal deur die gemiddelde persentasie in alle vakke.

 

B.         AKADEMIESE KLEURE

Kleure word toegeken aan leerders indien hulle gemiddelde prestasie in die Maart, Junie en Septembereksamens (gelyke gewig) aan die ondergenoemde kriteria voldoen:

 

  1.       Halfkleure

Gr. 8+9:           80% (880 punte)

Gr. 10:             80% (560 punte)

Gr. 11:            76% (532 punte)

Gr. 12:            70% (490 punte)

 

  1.       Volkleure

Gr. 8+9:           83% (913 punte)

Gr. 10:             83% (581 punte)

Gr. 11:            80% (560 punte)

Gr. 12:            75% (525 punte)

 

  1.       Erekleure

Gr. 8+9:           86% (946 punte)

Gr. 10:             86% (602 punte)

Gr. 11:            84% (588 punte)

Gr. 12:            80% (560 punte)

 

PRIZE-GIVING

REQUIREMENTS FOR ACADEMIC PRIZES

 

A.         CERTIFICATES, SUBJECT PRIZES AND GRADE POSITIONS

            Requirements applicable for awards in section 2 – 5 below, are based on the average percentage   achieved in the March-, June- and September examinations.

1.         MERIT CERTIFICATES

1.1       Gr. 8 & 9:         80 % in all subjects

1.2       Gr. 10:            75 % in all subjects

1.3        Gr. 11 & 12:     70 % in all subjects

1.4        Should the learner comply with the above, he must be among the top 15 in each subject.

1.5       These certificates are also awarded to Media Prefects, Radio Station, Junior Town Council (2 year’s service) and 100 % School Attendance (Gr. 8-12).

 

2.         GOLD CERTIFICATES

2.1        are awarded for an average of 95 % or higher in a subject.

2.2        are awarded to Scouts highest award (Springbok award) or any other special achievement.

 

3.         SUBJECT PRIZES

Awarded to the best average percentage in a subject provided that it complies with the requirements of a merit certificate.

 

4.         GRADE POSITIONS

4.1        The three top learners in each grade receive a bursary.

4.2        These are determined by the average percentage in all subjects.

 

B.         ACADEMIC COLOURS

Colours are awarded to learners with an average persentage in the March, June and September examination (equal weight) that meet the following criteria.

 

1.         Half Colours

Gr. 8+9:           80% (880 marks)

Gr. 10:             80% (560 marks)

Gr. 11:            76% (532 marks)

Gr. 12:            70% (490 marks)

2.         Full colours

Gr. 8+9:           83% (913 marks)

Gr. 10:             83% (581 marks)

Gr. 11:            80% (560 marks)

Gr. 12:            75% (525 marks)

3.         Honour colours

Gr. 8+9:           86% (946 marks)

Gr. 10:             86% (602 marks)

Gr. 11:            84% (588 marks)

Gr. 12:            80% (560 marks)

Wednesday, 30 October 2013 19:54

NUUSBRIEF / NEWS LETTER 3/2013

 

20 September 2013

Geagte Ouer / Dear Parents

Baie dankie vir u lojaliteit en ondersteuning tydens ‘n baie vinnige en besige derde kwartaal.  Ek versoek dat u sal kennis neem van die volgende sake en dat u daarop sal reageer indien dit op u van toepassing is.

 

AKADEMIE / ACADEMICS

Namens die personeel word alle ouers versoek om ‘n hoë verwagting t.o.v. akademiese prestasie deur hulle kinders te koester.  Sodra ‘n kind ervaar dat sy/haar ouers met die minimum tevrede is, word dit sy/haar maatstaf.

We experience too often that learners make themselves guilty of the following:

 

 

·      Incomplete daily home work assignments

·      Disruption of teaching by talking to other learners in class

·      Poor attention and -concentration during lessons in the class

·      Poor preparation for class tests

·      Fail to hand in tasks and assignment given a long time in advance

 

 

Maak ‘n deeglike studie van u kind se September rapport en die slaagvereistes wat daarop aangedui is.  Motiveer en dissiplineer asseblief u kind dienooreenkomstig.

Ons gee egter graag erkenning aan die groot getal leerders wat erns maak met hulle skoolwerk en baie goeie uitslae behaal, en daardeur die onderrigtaak vir onderwysers aangenaam maak.

 

SKOOLGELD / SCHOOL FEES

Baie dankie aan die groot meerderheid ouers wat skoolgeld stiptelik betaal. 

Daar is ongelukkig ‘n aantal ouers wat nie die nodige erns maak om skoolgeld stiptelik te betaal nie en ook nie met die skool daaroor kommunikeer nie.  Dit veroorsaak dat ons begroting onder druk verkeer en dat ons nie gemaklik finansiële verpligtinge kan nakom nie.

 

BEGROTING 2014 / BUDGET 2014

The annual parent meeting where the Governing Body will present the budget for 2014  will take place on Monday, 4 November 2013 at 19:00 in the theater at the school.

Die jaarlikse ouervergadering waar die beheerliggaam die begroting vir 2014 sal aanbied, sal op Maandag, 4 November 2013 om 19:00 in die teater by die skool plaasvind.

 

GRAAD 12-LEERDERS EN –OUERS / GR. 12 LEARNERS AND -PARENTS

As skoolfamilie wens ons al ons gr. 12’s sterkte en voorspoed toe vir die laaste kwartaal en die komende finale eksamen wat op Maandag, 28 Oktober begin.  

We also request that parents of gr. 12’s will ensure that maximum time and focus will be devoted to schoolwork until the last subject in the examination is written.  We are of the opinion that, if a learner is able to reach gr. 12, he/she is also able to pass the grade with a normal effort of dedication towards schoolwork.  A 100% PASS RATE IS POSSIBLE!

 

SOMERDRAG / SUMMER UNIFORM

Ouers moet kennis neem dat somersdrag vanaf die eerste dag van die 4de kwartaal, 1 Oktober, gedra kan word.  Indien dit koud is, kan leerders steeds die volle wintersdrag dra.

Parents must take note that learners  may wear summer uniform from the first day of the fourth term, 1 October.  In cold weather, learners will still be allowed to wear the full winter uniform.

 

TOP TEN ACHIEVERS

Congratulations to the following learners and their parents for achieving the top ten positions in the different grades in the past examination:

 

 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 Graad 8.
 P.H. Scheepers
 J.J. Swanepoel
 C. Brett-Rite
 A. Kruger
 J. Wichers
 R. Nolte
 G. Staples
 T. Burger
 B. Badenhorst
 R. Beer
 Graad 9.
 W. Strydom
 S. Le Roux
 T. Beneke
 S. de Kock
 J.P. Strydom

S. Erasmus

A.J. Leibrandt

 J. Leonard
 J. Hall
 S. Flippance
 G. Nicholson
 Graad 10.
 N. Barnard
 F. Fourie
 M. Steenkamp
 L. van Rooyen
 J. van Staden
 D. Lourens
 E. Wessels
 M. Muller
 H. Bezuidenhout
 D. Kleu
Graad 11. 
 R. Scheepers
 O. Jacobsz
 I. Du Preez
 S. Mkumatela
 H. Müller
 I. Resha
 J.C. Strydom
 P. Saayman
 D. Frost
 M. Brown
 Graad 12.
 C. v.d. Merwe
 L. Fereirra
 J. Turner
 C. Slabbert
 A. Steyn
 F. du Toit
 Z. Fourie
 D. Eksteen
 W. Smith
 L. Büchner

 

KWARTAALPROGRAM

Vind aangeheg die datumlys vir die 4de kwartaal.  Vergewis u gerus vroegtydig van alles wat gaan plaasvind en kom ondersteun die Tiere van Daniel Pienaar asseblief.

Graag wens ons almal ‘n baie voorspoedige en gelukkige vierde kwartaal toe.

 

Vriendelike groete

Die uwe

 

N.J. Claassen

SKOOLHOOF           

 

Wednesday, 30 October 2013 19:30

NUUSBRIEF / NEWS LETTER 2/2013

 

19 Julie 2013

Geagte Ouer / Dear Parents

Baie dankie aan alle ouers en vriende van ons skool, vir baie goeie ondersteuning en samewerking tydens die afgelope tweede kwartaal.  Daniel Pienaar is in hierdie opsig baie geseënd. Die aspekte van lojaliteit en ondersteuning wat ons deurgaans van die ouers van ons skool ervaar, is  baie opvallend en werklik ‘n stewige riem onder die hart. 

As reflected in the list of dates for the 3rd term that your child has received on the last day of the previous term, we are going to experience a very busy new term.  Thank you in advance for your continued involvement and support in the new term. 

 

SELFOONBELEID / CELL PHONE POLICY

U word weereens versoek om u te vergewis van die inhoud van Omsendbrief 3 van 2013 wat op 20 Junie aan u kind oorhandig is.  Dit is belangrik dat u kennis dra van die veranderings in die selfoonbeleid.

You are once again requested to acquaint yourselves with the content of Circular 3 of 2013 that was handed to your child on 20 June.  It is important that you are informed about the changes in the cell phone policy.

 

ONDERSTEUNERS BY SPORTWEDSTRYDE / SUPPORTERS AT SPORT MATCHES

Ek is genoodsaak om die hoë verwagting van onberispelike optrede en gedrag van ouers tydens sportwedstryde te beklemtoon.  Die volgende moet te alle tye eerbiedig word:

·      Ondersteuners van opponente moet te alle tye gasvry, hoflik en met waardigheid hanteer word.

·      Geen onaanvaarbare opmerkings en uitsprake teenoor spelers van opponente en wedstrydbeamptes tydens wedstryde nie.

The conduct of Daniel Pienaar supporters is a very important aspect of the good example that adults must display in the education of our learners.  Daniel Pienaar supporters must have a reputation of excellent sportsmanship.

 

OUERAAND / PARENT EVENING                                                                                                                                     

Alle ouers wat nie tevrede is met hulle kinders se vordering nie of gesprek met onderwysers wil voer, word uitgenooi na ‘n oueraand op Maandag, 22 Julie 2013.  Onderwysers sal vanaf 18:00 – 20:00 in die skoolsaal beskikbaar wees.  Bring die Junierapport en die name van u kind se onderwysers saam asseblief. 

Ø  Leerders moet nie hulle ouers na die geleentheid vergesel nie.

 

All parents who are not satisfied with the progress of their children or want to discuss a matter with teachers, are invited to attend a parent evening on Monday, 22 July 2013.  Educators will be available in the school hall from 18:00 – 20:00.  Please bring the June report and a list with the names of your child’s educators with you. 

Learners must not accompany their parents to the event.

 

KOMPETISIEKAARTJIES / COMPETITION TICKETS

Ondersteun en moedig u kind asseblief aan om moeite te doen om al sy/haar kaartjies te verkoop.

Please support and encourage your child to sell all his/her tickets.

 

PERSONEELBEVORDERINGS / STAFF PROMOTIONS

Die volgende aanstellings in die vakante bevorderingsposte by ons skool is tydens die vakansie deur die onderwysdepartement goedgekeur:

 

Mnr. S.J. Marais                               Adjunkhoof

Mnr. M. du Preez                              Adjunkhoof

Mev. K. du Toit                                Departementshoof  Engels

Mnr. P.P. Els                                    Departementshoof  Siviele Tegnologie

Mnr. C.W. van Huyssteen                 Departementshoof  Ingenieurs Grafika en Ontwerp

Mnr. J.H.C. Vermeulen                     Departementshoof  Fisiese Wetenskap

 

Mnr. Du Preez is van die Hoërskool Montagu en sal eers op 1 Oktober by ons aansluit.

 

TOP TEN ACHIEVERS

Congratulations to the following learners and their parents for achieving the top ten positions in the different grades in the past examination:

Graag wens ons almal ‘n baie voorspoedige en gelukkige derde kwartaal toe.

 

Vriendelike groete

 

N.J. Claassen

SKOOLHOOF

 

 

 

 

Wednesday, 30 October 2013 16:13

Sportverslag 2013

ATLETIEK  - Mnr. Z. Kemp

 

INTERHUISBYEENKOMS  (20-25 JAN 2013)

Die atletiekseisoen het afgeskop met die Interhuisbyeenkoms wat deur McJannet gewen is. 4de   -   Maritz 408 punte, 3de   -   Wilken 423 punte, 2de   -   Pienaar 517 punte, 1ste     McJannet 548 punte. 

 

UITENHAGE DISTRIKSBYEENKOMS (14-16 FEB 2013)

Tydens die Distriksbyeenkoms wat plaasgevind het by Brandwag het Daniel Pienaar 72 inskrywings gehad en het die Daniel Pienaar atlete die volgende posisies behaal:  10 – 4de plekke, 15 – 3de plekke, 17 – 2de plekke en 22 – 1ste plekke.  Beste prestasies:  M. Strydom 0/14 Seuns Hamergooi 34,98 m (725);  D. Kleu 0/16 Seuns Spiesgooi 54,07 m (790);  C. Kapp 0/17 Seuns Hamergooi 55,10 m (800) kwalifiseer vir die SA Junior span.

 

NICO MALAN MARQUEE TENT BYEENKOMS (20 FEB 2013)

Gedurende die Nico Malan Marquee Tent byeenkoms in Humansdorp het 12 atlete deelgeneem.  Daniel Pienaar het 12 medaljes ontvang met 4 - 3de plekke, 4 - 2de plekke en 4 - 1ste plekke.  Beste prestasie was D. Kleu 0/16 Seuns Spiesgooi 52,83 m (769).

 

METRO BYEENKOMS (O.P. SKOLE) (23 FEB 2013)

Tydens die Metro byeenkoms wat plaasgevind het by die Oval het Daniel Pienaar 50 atlete ingeskryf en die volgende posisies behaal:  9 – 3de plekke, 11 – 2de plekke en 7 – 1ste plekke.  Beste prestasie was C. Kapp 0/17 Seuns Hamergooi 52,15 m (920).

 

OOS-KAAP KAMPIOENSKAPPE (8-9 MRT 2013)

Die byeenkoms het plaasgevind by die Jan Smuts stadion in Oos-Londen en die uitslae is as volg:  C. Kapp 0/17 Seuns Hamergooi 5de plek 47,79 m (879);  Z. Rule 0/17 Seuns Driesprong 4de plek 12,27 m;  R. Deysel  0/15 Seuns Diskusgooi 3de plek 39,05 m (577);  D. Kleu 0/16 Seuns Spiesgooi 3de plek 52,88 m (502);  A. Gqeke 0/17 Seuns 800 m 3de plek 2:08,23 (570); D. Venter 0/19 Paalspring 2de plek 3,4 m (329) en R. Deysel 0/15 Seuns Hamergooi 43,34 m (726). Reynardt Deysel is gekies vir die SA Skolespan wat gaan deelneem by die SA Skole byeenkoms op 22-23 Maart 2013 in Oos-Londen.

 

SA SKOLE BYEENKOMS (22-23 MAR 2013)

Die SA Skole byeenkoms het plaasgevind in Oos-Londen.  R. Deysel 0/15 Seuns Hamergooi het uitgeval in die uitdunne.

 

Baie geluk aan dié atlete asook al die atlete wat hard geoefen het en tydens die seisoen presteer het.

 

KRIEKET – Mnr. C. Flemming

 

Tot op hede was 2013 weer een van ons beter krieketseisoene.  Wat die T20 reeks betref, het ons in die streeksfinale teen Framesby verloor.  Die toewyding van die afrigters onder leiding van mnre. Sirkhotte en Nel werp nou vrugte af.

Ons het ‘n aktiewe winter “afseisoen” agter die rug en die spanne is nou in die finale fase van voorbereiding vir die nuwe seisoen wat op 13 September 2013 met ‘n toernooi in Kimberley by Noord-Kaap begin.

 

Na afloop van die Kimberley-toernooi vertrek die 1ste span na Hoërskool Punt in Mosselbaai waar hulle vanaf 19 September betrokke sal wees.

 

Ons gelukwense aan Denvér Kleu, wat O.P. O/17 verteenwoordig het.  Die skool het groot waardering vir die lang ure wat die afrigters, spelers en tellinghouers langs die velde deurbring.

 

Ons opregte dank aan oom Martin Ferreira vir die puik toestand van ons fasiliteite en die skoolhoof vir sy onvoorwaardelike steun aan die sport.

 

TENNIS - Mev. H. Laubscher

 

Die jaar 2013 was ‘n baie aangename tennisjaar.  Die gees onder die spelers was van die beste nog!  Dankie manne.  Ons het ‘n baie jong groep spelers wat voorwaar hul hart uitspeel en hul kant te alle tye bring.  Daar lê ‘n blink toekoms voor vir DP se tennis.

 

Gedurende die eerste kwartaal het 5 spanne aan die PE en Uitenhage Distrikte liga deelgeneem. Gedurende die tweede en derde kwartale het hierdie spanne deelgeneem aan die dubbelspel. Die ander spanne het  ook amper al hul wedstryde gewen, hoewel daar nie ‘n amptelike uitslag verskyn nie.

 

Die junior speler van die jaar is Ricardo Mostert, en die senior speler is Anroe Steyn.

 

Sewe van ons spelers het ook deelgeneem aan ‘n baie leersame Tjaart Vorster Toernooi te Cradock.

 

Twaalf van ons spelers kry ook professionele afrigting by mnr. N. Dorfling. Hy besoek die skool elke Dinsdag. Ons dank gaan dan ook aan hom vir die werk wat hy hier verrig. Verder help mnr. D. Terblanche met die afrigting van die ander spelers terwyl mev. K. Ryan al die tuiswedstryde beheer en mnr. B. Gerber die spelers vervoer na die wegwedstryde.

 

‘n Spesiale geluk aan Ruan Gerber wat gekies is vir die OP-span.

 

Baie geluk ook vir al die prestasies wat ons spelers tydens toernooie gelewer het en veral aan ons bekerwenners.

 

FIETSRY – Mnr. P. Els

 

Die 2013 fietsryseisoen het op Saterdag, 2 Februarie afgeskop met die moeilike bergfietswedren in die Zuurberge by Addo. Die volgende uitslae is in die 30 km wedren behaal:  (0/15) Deon Engels - 3de in 01:12:21 en WJ Kruger - 12de in 01:35:43;  (0/16)(Junior) Ruben de Meyer - 5de in 01:27:09 en Irwin de Meyer - 16de in 01:57:00;  (0/17) Daniel Frost - 3de in 01:20:37 en Kevin Venter - 8ste in 01:32:12  en  Taylor Randall behaal ‘n 5de plek in 02:55:36 in die 60 km wedren.

Op Sondag, 3 Februarie het die Herald/VW Padfietswedren in Port Elizabeth plaasgevind waartydens Irwin de Meyer (0/16) ‘n goeie 2de plek behaal het in die 55 km wedren met ‘n tyd van 01:48:33. Jaco Pitout het die 105 km wedren in 03:22:57  voltooi.        

 

Op Sondag, 24 Februarie het die Daily Despatch/Felt Padfietswedren in Oos-Londen plaasgevind.  Die volgende uitslae is in die 46 km wedren behaal:

Deon Engels 0/15 - 4de met ‘n tyd van 1:36:14; WJ Kruger 0/15 - 10de met ‘n tyd van 2:04:45;  Ruben de Meyer 0/16 - 9de met ‘n tyd van 01:51:16.

In die 100 km wedren behaal Irwin de Meyer (0/16) ‘n 3de plek met ‘n tyd van 03:56:36  en Jaco Pitout (Junior) ‘n 4de plek met ‘n tyd van 03:05:36.

 

Die bergfietsryers het aan die St. Francisbaai 35 km wedren deelgeneem en die volgende prestasies is in die junior ouderdomsgroep (0/17-0/19) behaal:

Taylor Randall  - 1ste met ‘n tyd van 01:21:35 (algeheel 5de), Omri Jacobsz - 3de met ‘n tyd van 01:46:30 en Kevin Venter - 4de met ‘n tyd van 01:58:23.  

 

Op 17 Februarie het Hein v.d. Walt en Malan Steenkamp onderskeidelik 2de en 3de plekke behaal in die tweekampkompetisie by Pollock Beach.  Hierna neem hulle ook op 3 Maart aan ‘n driekampkompetisie deel waartydens Malan ‘n 3de plek en Hein ‘n 4de plek behaal.  Met hierdie goeie uitslae word hulle gekies om die Oostelike Provinsie tydens die S.A. Driekampkampioenskappe op 17 Maart te verteenwoordig.

 

Gedurende die O.P. Tweekampkampioenskappe behaal Hein van der Walt (O/16) ‘n eerste plek en word hy gekies om aan die S.A. Tweekampkampioenskappe deel te neem waar hy ‘n vyfde plek behaal.

 

Die 2de kwartaal wedrenne het op 13 April afgeskop met die harde MERREL – TSITSIKAMMA bergfietswedren waarin ons fietsryers baie goed gedoen het. In die 28 km wedren behaal Kevin Venter (0/17) ‘n 2de plek en Rochjé Petersen (0/15) ‘n 3de plek in hul ouderdomsgroepe.

In die 42km wedren behaal W.J. Kruger (0/15) ‘n 5de plek, Irwin de Meyer (0/16) ‘n 3de plek,  Omri Jacobsz (0/17) ‘n 3de plek en Jaco Pitout ‘n 4de plek in hul ouderdomsgroepe. Taylor Randall 0/19 (Senior) behaal ‘n 5de plek in die hoogs kompeterende 70 km wedren.

 

Tydens die Oos-Kaap Tweekamp Ontwikkelingskompetisie by NMMU op 21 April, behaal Hein van der Walt ‘n 1ste plek en Malan Steenkamp ‘n 2de plek.

Gedurende die Hopewell bergfietswedren op Sondag, 28 April behaal Omri Jacobsz (0/17) ‘n baie goeie 2de plek in die 60 km wedren.

 

Op Saterdag, 11 Mei vind die strawwe Woody Cape Bergfietswedren by Alexandria plaas.  Met baie uithouvermoë en ‘n stukkende fiets behaal Taylor Randall (0/19) ‘n 1ste plek in die 57 km wedren en Irwin de Meyer (O/16) ‘n 1ste plek in die 36 km wedren.

 

Op 5 Mei neem Hein van der Walt aan die S.A. Tweekampkampioenskappe op Potchefstroom deel en behaal ‘n 5de plek in die 0/16–0/17 ouderdomsgroep.

 

Gedurende die Oos-Kaap fietsrykampioenskappe vanaf Vrydag, 17 Mei tot Sondag, 19 Mei is die volgende uitslae deur die 0/16 fietsryers behaal:

Individuele tydtoets - 25 Km:  Hein vd Walt 3de, Malan Steenkamp 5de en Irwin de Meyer 7de.                                                 

Downhill tydtoets – 1.5 km:  Irwin de Meyer 2de en Hein van der Walt 3de.

Hill Climb tydtoets – 1.5 km:  Hein van der Walt 3de en Irwin de Meyer 6de.

 

In die Loerie Bergfietswedren op Sondag, 2 Junie behaal Kobus de Kock (0/14) ‘n 1ste plek in die 15 km wedren en daarna ‘n 3de plek in die Amazing Race Bergfietswedren by Hopewell.  Hier behaal Daniel Frost (O/16) ‘n 1ste plek en Omri Jacobsz (O/17) ‘n 2de plek in die 40 km wedren.  Taylor Randall behaal ‘n 6de plek in die 60 km wedren.

 

Gedurende die Foolish Dag/Nag Bergfietswedren moes die ryers soveel moontlik 7 km rondtes binne 4 ure ry.  Aflosspanne van twee fietsryers elk het vanaf 4 nm. tot 8 nm. teen mekaar meegeding in ope ouderdomsgroepe.  Taylor Randall en Omri Jacobsz behaal hier ‘n baie goeie 5de plek met Daniel Frost en Kevin Venter wat ook goed vaar.

 

GHOLF – Mnr. M. Olivier

 

Die eerste gholfspan speel vanjaar in die A-liga.  Gedurende die eerste kwartaal vaar die eerste en tweede spanne redelik.

 

Gedurende die Maart/Aprilvakansie toer die gholfspan na Mosselbaai en George.  Die seuns speel op die pragtige bane van Kingswood, Oubaai en Pinnacle Point.

 

Tydens die winterliga in die 2de kwartaal vaar die gholfspan uitstekend en wen al hulle wedstryde.  Tydens die naggholf neem 16 DP seuns (van die 24 spelers) deel en Jaryd Allers wen die kompetisie.

 

Tydens die derde kwartaal vaar die gholfspan ook uitstekend en klop skole soos Framesby, Grey, Nico Malan en Westering.

 

Die A-span was Dillon Eksteen, J.P. Daniell, Tiaan du Toit en Jaryd Allers.

 

Die gholfspan beoog om tydens die Septembervakansie na Oos-Londen te toer.

 

Baie geluk aan al die spelers wat so hard geoefen het;  julle was ware ambassadeurs vir die skool.  Ons is trots op julle en sterkte vir die res van die seisoen.

 

NETBALL– Mrs E. Niemand

 

The 2013 netball season was a very successful season.  The first term was to get players fit for the year.  We took part in the Despatch Sports Festival, where the

U/16's and the 1st team both won 2 of their 3 games.

 

We began the second term with a netball course offered by NMMU Spar Ladies.  We also invited Bergsig and Strelitzia to participate.  The girls learned a lot from this course.

 

Our three teams (U/14, U/16 and 1st) competed against different schools in the C-league this year.  The U/14’s won 6 of their 8 games, the U/16’s 7 of their 10 games and the 1st team won 8 of their 10 games.

 

Thanks again to our sponsors, Mrs L. Volschenk for sponsoring our white long-sleeved T-shirts and Spar Levyvale for the food parcels they sponsored for the netball course.

 

Thanks also to Mrs Aneri van der Berg and Mrs Elna Strydom for their help at the netball.  It is greatly appreciated.

 

RUGBY – Mnr. J. du Toit

 

Die 2013-rugbyseisoen het met ‘n wedstryd teen St. Andrew’s van Grahamstad afgeskop.  Die junior spanne het hulle goed van hul taak gekwyt en al hul wedstryde gewen.  Dit het moeiliker gegaan op senior vlak en die eerstespan het hul wedstryd verloor.  Die daaropvolgende naweek was ons gasheer vir Oakdale Landbouskool van Riversdal.  Dit is ‘n baie sterk rugbyskool en Daniel Pienaar het hul goed van hul taak gekwyt en net twee wedstryde verloor.  Al die A-spanne, sowel as die eerstespan, het hul wedstryde gewen.  Dit was ‘n geskiedkundige oorwinning vir die eerstespan.

 

Die O/14A-, O/15A-, O/16A- en die eerstespan het gedurende die Aprilvakansie aan verskeie toernooie deelgeneem.  Die O/14’s en O/15’s het kragte gemeet met Boland Landbou, Garsfontein en Diamantveld.  Die O/14’s het twee wedstryde  gewen en een verloor.  Die O/15’s het twee wedstryde gewen en een gelykop gespeel.  Die O/16-span het by Grey High School teen Grey en Rondebosch kragte gemeet.  Hulle wen teen Rondebosch en verloor op ‘n kontroversiële wyse teen Grey.

 

Die eerstespan reis na St. John’s in Johannesburg waar hulle drie wedstryde gespeel het, onder andere teen die nommer een span in die land – Paarl Boys High.  Hulle lewer ‘n moedige vertoning en verloor op die ou einde 36-14.  Hulle wen die daaropvolgende wedstryde teen die FNB uitnodigingspan en Windhoek Gimnasium.

 

Na die Aprilvakansie speel Daniel Pienaar teen Framesby.  Al die spanne het hul wedstryde gewen, behalwe die eerstespan.

 

Daniel Pienaar se eerstespan was bevoorreg om na die Sanix World Youth Rugby Tournament in Japan genooi te word.  Dit was as gevolg van die goeie uitslae van die eerstespan van 2012.  Hulle reis na Fukuoka in Japan waar hul kragte gemeet het met die nommer 1 skole van Nieu-Seeland, Australië, Frankryk, Kanada, Rusland, Engeland en Japan.  Hulle wen die eerste vier wedstryde en eindig dus eerste in hul poel, waarna hulle in die semi-finaal naelskraap verloor  teen Engeland.  Hul eindig vierde uit die 16 spanne wat deelgeneem het.  Dit was ‘n wonderlike ervaring vir die seuns, nie net op rugbygebied nie, maar ook op kulturele gebied.

Die daaropvolgende Saterdae neem DP deel teen sy tradisionele teenstanders naamlik Marlow, Grey, Brandwag, Oudtshoorn en Noord-Kaap.  Dit gaan besonder goed met die junior spanne.  Dit het veral goed gegaan met die O/16A-span wat hul wedstryd teen Grey gewen het.  Let ook daarop dat die junior spanne geen wedstryde teen Framesby, Brandwag en Marlow verloor het nie.

 

Daniel Pienaar het in 2013 ‘n aantal provinsiale spelers opgelewer, naamlik Denvér Kleu, Lupumlo Mguca, Heino Bezuidenhout, Immanuel Libbok en Duan du Plessis.  Hulle het die O/16 Grant Khomo week te Vereeniging bygewoon.  Die seuns het baie goed gevaar en ons hoop om hulle in die O/16 Elite oefengroep van SARU te sien.  Arno Lötter is opgeneem in die OP O/18 Cravenweekspan.  Arno het in twee van hul drie wedstryde gespeel en hom goed van sy taak gekwyt.

 

Na aanleiding van die uitslae van die tradisionele rugbybepalings van Daniel Pienaar, kan daar met groot opgewondenheid uitgesien word na die volgende paar jaar.  Dit was ‘n moeilike jaar vir die senior groep, maar hulle het deurgaans hard probeer en baie veggees getoon.

 

LANDLOOP – Mnr. M. Slabbert

 

Landloop het vanjaar weer goed presteer.  Ons word in die distrik gekenmerk deur ons steeds groeiende getalle, ons atlete se goeie gedrag en hul toegewyde deelname aan die ligabyeenkomste. 

 

Enige leerder kan kom deelneem aan landloop, al beoefen hul reeds ‘n ander sport.  Deelname aan die kompetisies is vir ons belangrik en ‘n leerder kan dus steeds aktief ‘n ander sport beoefen.  Ons visie is om Daniel Pienaar te kan verteenwoordig met ten minste 4 atlete per span, in al die ouderdomsgroepe vir beide seuns en dogters.

 

Die jaarlikse landloop distriksprysuitdeling vind eers plaas op 10 September 2013, maar nie-amptelik hoop ons om van die spankompetisies te wen. 

  Amoiné Blauw behoort die trofee te wen in die dogters onder 15 afdeling, nadat sy al 6 liga byeenkomste gewen het en maak dalk geskiedenis hier by DP! 

  Avuyile Gqeke vaar ook goed in die seuns onder 17 afdeling en eindig net-net tweede, nadat hy 2 van die ligabyeenkomste gewen het.

Baie geluk aan dié 2 atlete en dit lyk asof hulle albei in die O.P. Metrospan opgeneem is, wat eersdaags aan die O.P. Kampioenskappe in Humansdorp gaan deelneem.  Voorspoed aan julle!

 

Tydens die O.P. Metro Kampioenskappe by St. Albans het 13 van ons atlete deelgeneem.

 

Baie dankie aan elke atleet se deelname en toewyding vanjaar.  Ons sien uit na die 2014-seisoen!

 

Liga uitslae – Top 10 Gemiddeld

           

Atleet

Groep

1

2

3

4

5

6

Amoiné Blauw

D/15

1

1

1

1

1

1

Jessica Krüger

D/15

6

4

4

5

-

5

Chandré Farao

D/17

8

7

6

6

7

7

Christal Boucher

D/17

10

5

8

8

6

6

Leé-Ann Naude

D/19

7

8

5

5

3

6

Sherwin Bakers

S/16

-

11

7

8

8

11

Avuyile Gqeke

S/17

1

-

3

1

3

3

 

 

MUURBAL – Mnr. W. Boshoff

 

Deur die seisoen was daar gemengde welslae in die ligawedstryde met die drie spanne.  Die eerste span het wedstryde verloor, teen die verwagting, maar ook heelwat gewen met puik spel en uitstekende veggees.  Die tweede en derde spanne speel ook gereeld teen ander skole se eerste en tweede spanne, deurgaans met goeie uitslae. 

 

Drie spelers behaal OP-kleure:  Bradley Petrus O/19A, Neal Woodburn O/19B en Denrick Mulder O/16B.  Denrick is in Gr. 9 en sal dus volgende jaar ook nog in O/16 deelneem.

 

Ons dank aan Swifts Muurbalklub vir puik fasiliteite wat die spelers kan gebruik asook lede se positiewe aanvaarding van jong spelers deur middel van hulp met ekstra afrigting.  Enkele seuns word ook in die mansligawedstryde geakkommodeer, wat hulle goeie blootstelling gee.

 

SKAAK – Mnr. G. van Niekerk

 

Die baie goeie gees en onberispelike gedrag by alle wedstryde was die afgelope jaar baie opvallend.  Ons A-span het twee van ons ligawedstryde gewen en drie verloor. Die B-span het ‘n uitstekende jaar beleef;  hulle het al hul wedstryde gewen.  Al die spelers is in graad 8 en 9, en juis omdat ons ’n groep jong spelers in die span het, lyk die toekoms van skaak by Daniel Pienaar baie goed.  Ons sien baie uit na volgende jaar en al die uitdagings wat voorlê.

 

A-Span: Verloor 4-3 teen Brandwag

                 Wen 4-3 teen St. George’s College

                 Verloor 5-2 teen Muir College

                 Verloor 4-3 teen Westering

                 Wen 4-3 teen Pearson

 

B-Span: Wen 6-1 teen Sanctor B

                 Wen 5½-1½ teen Cillié

                 Wen 5-2 teen H.T.S. Newton

                 Wen 7-0 teen Strelitzia B

                 Wen 4-3 teen Cape Recife

 

SWIMMING – Mrs C. Marais

 

During the 2012-2013 season our learners did exceptionally well at swimming and represented the Eastern Cape at different venues.  Ruan Jonker (Gr 12) swam at the Top 8 and received the Victor Ludorum at this event.  He also represented EP in Oudtshoorn.  Keenan Gunter (Gr 8) also swam at the Top 8 gala.  Taylin Sauls (Gr 9) represented EP in Cape Town.  Manuel Strydom (Gr 8) achieved level 3 and was representing EP in Durban.  Well done to all of our swimmers and keep up the committed training regime!

 

 

MOTORSPORT – Mr M. Kleingeld

 

The Daniel Pienaar Motorsport Team continued to show growth over the past year with an increase of students competing in the Eastern Province Karting Championship.  Further to this, two of the past students have obtained permanent employment within the motorsport industry, and this was one of the main objectives of having motorsport recognized as a sport at the school.

Justin Venter (Grade 9)

·        Competing in the 2013 Regional Karting Championship

Jeandré Marais (Grade 9)

·        Placed 2nd in the Regional Karting Championship in 2012

·        Currently leading the 2013 Regional Karting Championship

Ashley Bezuidenhout (Grade 9)

·        Placed 1st in the Regional Karting Championship

·        Placed 1st in the Club Karting Championship

·        Placed 9thin the South African Karting Championship

·        Currently Time Keeping & Scoring at all Regional and National MSA events

 

 

SPORTPRYSUITDELING

 

EREGASTE

 

Mnr. & Mev. Dawie Human

Mnr. & Mev. Leon Eksteen

Mnr. Gerrie van der Merwe

Mnr. & Mev. Johan Kleu

Mnr. Ian MacGregor

mnr. & Mev. P. Hugo (Handhaaf)

Mnr. & Mev. J. Harmse (Susannah Fourie)

Mnr. & Mev. Jakes van der Merwe

 

 

Wednesday, 30 October 2013 12:22

NUUSBRIEF / NEWS LETTER 1/2013

 

 28 Maart 2013

Geagte Ouer / Dear Parents

Dit is vir my ‘n voorreg om dank en waardering uit te spreek vir volgehoue ouerondersteuning en lojaliteit die afgelope kwartaal.  Die positiewe verwagting van ouers vir uitnemendheid in alle fasette van ons skool is steeds baie prominent en bly ‘n groot bron van aansporing vir die personeel om met die beskikbare talent en bronne, hulle beste te lewer.

It must be emphasised that excellence in education and teaching is not only achieved by the input by educators, but very important, also by the response and cooperation by learners and parental support and encouragement.

 

OUERVERWAGTINGS / PARENT EXPECTATIONS

Die gesin is die fondament van elke samelewing.  Dit is ook die basis vir die gehoorsaming aan en instandhouding van die norme en waardes wat in ‘n bepaalde samelewing sigbaar is en uitgeleef word.  Dit kom dus daarop neer dat die morele waardes wat deur die ouers in die gesin voorgehou en uitgeleef word, deur die kinders aangeneem word en in portuurgroepe en die samelewing uitgeleef word.  Die morele gesondheid van die samelewing waarin ons woon, word dus tot ‘n groot mate deur die morele gesondheid van die gesin bepaal.

 

Die verwagting en eise wat ouers daar stel, bepaal die erns waarmee kinders aktiwiteite waarby hulle betrokke is, benader. 

Ø      As daar van die kant van die ouers nie hoë eise t.o.v. akademiese prestasie gestel word nie, waarom sal die kind dan omgee om te sorg dat sy skoolwerk in orde is om goeie prestasie te behaal?  Dieselfde geld ook t.o.v. die buitemuurse aktiwiteite.

Ø    As die ouer nie hoë eise stel t.o.v. gehoorsaamheid, dissipline in die huis, respek vir volwassenes en persone in gesagsposisies nie, waarom sal leerders dit in hulle persoonlike lewens en die skool uitleef?

We very often experience that when learners do not achieve satisfactory or fail a particular subject because of neglect of duty, that such learners then, to cover their own negligence, tell the parents that the teacher, in some or other way did not do his/her duty.  Parents then approach the school, only to eventually find out that the bad marks of their child was simply because of his/her own negligence.

Parents are therefore encouraged to always have high expectations, and set very specific boundaries as far as moral values are concerned.  Do not be satisfied with second best!!  In this way a general culture of achievement will be established, which will be of great value for the child in life after school.

 

SPANKEUSES / SELECTION OF TEAMS

Dit spyt my om te meld dat ons soms vind dat leerders en ouers ontevrede is met spankeuses wat afrigters doen en dan onsensitiewe kritiek uitgespreek en somtyds ook ongegronde aantuigings en bewerings maak.  In enkele gevalle hou leerders op om deel te neem – selfs met die medewete en goedkeuring van ouers.

Hierdie gebeure is betreurenswaardig en uiters onopvoedkundig.  Dit moet beklemtoon word dat alle afrigters wil hê dat hulle spanne moet wen en sal daarom altyd volgens hulle opregte oordeel die beste spelers vir sy/haar span kies. 

Hulle maak keuses met ‘n bepaalde wedstryd en die spelpatroon van die span as geheel in gedagte, en sal derhalwe nooit willens en wetens ‘n swakker speler kies en ‘n beter speler uit die span laat nie.  Dit gebeur op provinsiale en nasionale vlak, dat die spelpeil van spelers en gepaardgaande spankeuses wissel.  Ouers het dus die verantwoordelik-heid om hulle kinders te leer en te ondersteun om verskillende situasies en ervarings te verwerk en te aanvaar.  Verder moet ouers hulle daarvan weerhou om subjektiewe en ongegronde bewerings te maak. 

 

I also unconditionally want to confirm that coaches are not influenced by the following when team selections are made:

·       Donations and sponsorships

·       Parents who act as a supplier of the school

·       Parents who are members of the various parent committees

Parents are therefore requested to trust the judgement of coaches and to always encourage learners to persevere and give their best.

 

TOP TEN ACHIEVERS

Congratulations to the following learners and their parents for achieving the top ten positions in the different grades in the past examination:

 

 

Gr. 8

Gr. 9

Gr. 10

Gr. 11

Gr. 12

1.

P. Scheepers

J. Swanepoel

W. Strydom

N. Barnard

O. Jacobsz

C. v.d. Merwe

2.

C. Brett-Rite

S. le Roux

L. van Rooyen

R. Scheepers

L. Ferreira

3.

G. Staples

S. de Kock

A. Koekemoer

D. Frost

Z. Emmanuel

4.

J. Wichers

R. Koekemoer

F. Fourie

I. du Preez

A. Steyn-Clulow

5.

D. Roos

E. de Beer

J. van Staden

S. Mkumatela

H. Müller

J. Turner

6.

E. Benecke

A. Leibrandt

M. Muller

I. Resha

F. du Toit

7.

A. Kruger

J. Kemp

M. Steenkamp

C. Damons

M. Teladia

8.

T. Delport

J. Leonard

H. Bezuidenhout

C. Haefele

A. Stander

9.

J. Smit

G. Nicholson

D. Lourens

T. MacDonald

R. v Loggerenberg

C. Slabbert

10.

R. Oliphant

J. Hall

D. Dippenaar

M. Brown

Z. Fourie

 

 

Graag wens ons almal ‘n baie voorspoedige en gelukkige tweede kwartaal toe.

 

Vriendelike groete

 

N.J. Claassen

SKOOLHOOF

 

 

 

 

Wednesday, 30 October 2013 11:39

Vakke Aangebied

 VAKKE AANGEBIED  GR. 8 & 9 (VERPLIGTEND)

 

1.             Afrikaans

2.             Engels

3.             Wiskunde

4.             Natuurwetenskap

5.             Sosiale Wetenskappe

6.             Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

7.             Lewensoriëntering

8.             Skeppende Kunste

9.             Tegnologie

10.           Tegniese vak (Motorkunde; Pas- en draaiwerk; Elektries; Siviel)

11.           Tegniese Tekene

  

GRAAD 10-12 (een uit elke groep)

 

1.             Afrikaans

2.             Engels

3.             Lewensoriëntering

4.             Wiskunde of Tegniese Wiskunde

5.             Fisiese Wetenskap of Tegniese Wetenskap

6.             Ingenieurs Grafika en Ontwerp

7.             Tegnologievak:  Elektries of Meganies of Siviel

 

  

 

Wednesday, 30 October 2013 10:45

Slaagvereistes

SLAAGVEREISTS GRAAD 8 EN 9

1.    Behaal ten minste 50 – 59% (vlak 4) in Huistaal; 

2.    Behaal ten minste 40 – 49% (vlak 3) in die ANDER TAAL;

3.    Behaal ten minste 40 – 49% (vlak 3) in WISKUNDE;

4.    Behaal ten minste 40 – 49% (vlak 3) in enige DRIE ander vakke en

5.    30 – 39% (vlak 2) in nog twee vakke.

 

PASS REQUIREMENTS GRADE 8 AND 9

1.    Obtain at least 50 – 59% (level 4) in Home Language;

2.    Obtain at least 40 – 49% (level 3) in the OTHER LANGUAGE;

3.    Obtain at least 40 – 49% (level 3) in MATHEMATICS;

4.    Obtain at least 40 – 49% (level 3) in any THREE other subjects as well as

5.    30 – 39% (level 2) in TWO other subjects.

 

PASS REQUIREMENTS GRADE 10 TO 12

- Seniorsertifikaat

Huis Taal             40 %    vlak 3

Nog enige TWEE       40 %    vlak 3

Nog enige DRIE        30 %    vlak 2 m.a.w.            

Minstens SES vakke moet dus geslaag word                       

3 x 40 % (Huistaal ingesluit)                        3 x 30 %

 

Vereistes vir tersiêre studie

 

- Diplomastudie

Soos by seniorsertifikaat, maar MINSTENS 40 % (vlak 3), in enige VIER vakke buiten Lewensoriëntering.

-Graadstudie

Soos by seniorsertifikaat, maar MINSTENS 50 % (vlak 4), in enige VIER van die volgende toelatingsvakke:  Afrikaans, Engels, Wiskunde, Wiskundige Geletterdheid, Fisiese Wetenskap, Besigheidstudies en Ingenieurs Grafika en Ontwerp.  

Monday, 28 October 2013 20:50

Gedragskode

 

Die Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet no. 84 van 1996, bemagtig die Beheerlig-gaamom dissipline in 'n skool te handhaaf en maak voorsiening vir die formu-lering, deurdie Beheerliggaam, van 'n gedragskode, wat die verlangde gedrag in die skool voorskryf.

Die Gedragskode plaas 'n verantwoordelikheid op die leerders,opvoeders en ouersom verantwoordelikheid te aanvaar vir die daarstelling van 'n klimaat van onderlingerespek en gehoorsaamheid aan 'n voorgestelde stel norme en waardes.  Hierdie normeen waardes sal deur die Grondwet van Suid-Afrika regeer word en spesifiek deur die ouers, opvoeders en leerders van die Hoër Tegniese Skool Daniel Pienaar, daargestelword.

Die Gedragskode verteenwoordig die konsensus van die ouers, leerlinge en opvoeders van HTS Daniel Pienaar, ten opsigte van wat as aanvaarbare gedrag deur leerders, wat by HTS Daniel Pienaar ingeskryf is, beskou word.  Dit is die konsensus van die ouers, leerders en opvoeders van HTS Daniel Pienaar dat wanneer 'n leerder deur sy optrede die skoolreëls, soos vervat in die Gedragskode, oortree, daar teen die skuldige leerder opgetree moet word. Diesulke optrede is uiteengesit in die Gedragskode en sal toegepas word vol-gens die diskresie van die Skoolhoof van HTS Daniel Pienaar.

By die toepassing van dissiplinêre maatreëls, sal die skool te alle tye, binne die raamwerk van die Gedragskode, >n billike benadering volg en so optree dat die beste belange van die skool en die individuele leerder bevorder sal word.

Nieteenstaande die feit dat 'n sekere handeling of nalatigheid nie spesifiek deur die Gedragskode gedek word nie, sal diesulke handeling of nalatigheid, wat na die mening van die Skoolhoof en/of Beheerliggaam onbehoorlike of onaanvaarbare gedrag verteenwoordig, beskou word as 'n oortreding van die Gedragskode.

Saturday, 26 October 2013 08:21

Ons Skoollied

 

Kom laat ons almal same, ons hoërskool besing,

en aan die manne van weleer, verdiende hulde bring.

O, skool uit nood gebore, die eerste in ons land

wat in behoeftes kan voorsien, van brein en oog en hand.

 

Hoe nederig was jou wording, hoe het jy nie gegroei

van Swartkopsoewer vloed bedreig, om teen die bult te bloei.

Met Christenideale en diens as hoogste lus

het jy ons vir die lewe, Volkome Toegerus.

 

 

Die oorspronklike liriek en musiek is geskryf deur R. du Plessis

 

 

 

 

Saturday, 26 October 2013 08:06

Visie en Missieverklaring

Visie van die HTS Daniel Pienaar    


Waardegedrewe, toonaangewende en innoverende onderwys, geïnspreer deur leerderpotensiaal. 
 

Missieverklaring


Om volgens Christelik-geïnspireerde beginsels die leerder te begeleitot hoë geestelike en morele waardes, ter ondersteuning van 'n gesonde karakter;

Om in 'n toenemende tegnologies-georiënteerde wêreld, die kind met die nodige tegniese en tegnologiese kennis en vaardighede toe te rus, sodat hy die volwasse lewe as 'n potensiële entrepreneur en produktiewe lid van die samelewing sal kan betree;

Om in 'n snelveranderende wêreld, die kind met die nodige kennis en lewensvaardighede toe te rus, sodat hy/sy na skool die wêreld met selfvertroue sal kan betree;

Om aan die kind die geleentheid te bied om sy liggaamlike vermoëns en talente so te ontwikkel, dat hy sy/haar volle potensiaal ten volle kan uitleef;

Om by die kind 'n blywende en waardige trots, liefde en respek vir die skool se tradisies en gebruike te kweek;

Om die onderwyser as primêre opvoeder in die skool te bemagtig en sodoende te betrek by die onderwys en afrigting van die leerder sodat die opvoedingsdoelwitte van die skool verwesenlik en uitgebou kan word.